Monthly Archives Styczeń 1970

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szczegółowe metody przeprowadzania autoanalizy w celu wdrażania TQM w przedsiębiorstwie są bardzo pracochłonne. Przybliżona ocena sytuacji przedsiębiorstwa w tym zakresie może być dokonana w ciągu dwu dni w wyniku udzielenia odpowiedzi na 35 pytań zawartych w kwestionariuszu nagrody MBA. W ocenie uczestniczą zewnętrzni konsultanci (biegli w wykonywaniu takich analiz), dyrektor naczelny przedsiębiorstwa i podlegli mu kierownicy dwóch następnych szczebli zarządzania, a więc łącznie 12-15 osób. Udział doświadczonych konsultantów zewnętrznych jest konieczny ze względu na to, że kierownictwo przedsiębiorstwa może dokonywać ocen zbyt optymistycznych. Po zbadaniu sytuacji w aspekcie danego pytania każdy z uczestników przydziela odpowiednią liczbę punktów odnoszoną do maksymalnej liczby, jaką można uzyskać gdyby w tym aspekcie sytuacja w przedsiębiorstwie była idealna. Następnie jest wyznaczana procentowa wartość średnia danej oceny i wynikająca z niej liczba punktów. Suma punktów daje przybliżony wynik oceny sytuacji przedsiębiorstwa.

More

Korzyści z systemu CAQA

– Wprowadzenie systemu CAQA może przynieść firmie następujące korzyści:

– automatyczne pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych, związanych z rozmaitymi aspektami jakości wszystkich prac w firmie oraz z jakością i niezawodnością wyrobów

More

Wybrane elementy zarządzania środowiskiem i zarządzania jakością

Zarządzanie środowiskiem Zarządzanie jakością polityka ekologiczna polityka jakości system zarządzania środowiskiem system zarządzania jakością odpowiedzialność za środowisko odpowiedzialność za wyrób księga ochrony środowiska księga jakości wewnętrzne audity środowiskowe wewnętrzne audity jakości szkolenia w zakresie ochrony środowiska szkolenia dotyczące jakości obsługa klientów ukierunkowana na ochronę środowiska obsługa klientów ukierunkowana na jakość certyfikacja zgodnie z rozporządzeniem o ochronie środowiska certyfikacja zgodnie z normami ISO z serii 9000

More

Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie jakością jest podobne

W zbiorze ww. norm ISO są podane zasady projektowania, dokumentowania, tworzenia i wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania, których działalność ma na celu trwałe zapewnienie oraz ciągłą poprawę jakości wyrobów, a także procedury kontroli i oceny efektywności stosowanych w tym celu przedsięwzięć. Normy te opisują system zarządzania jakością, który gwarantuje wymaganą jakość i niezawodność wyrobu niezależnie od pojedynczych osób i organizacji. Przyjmuje się jednak, że system zarządzania jakością jest zasadniczym podsystemem szerszego systemu zarządzania środowiskiem, przy czym występuje zasadnicza różnica w sensie prawnym, gdyż normy ISO z serii 9000 są tylko zalecane, natomiast wymagania z zakresu ochrony naturalnego środowiska są obligatoryjne i wszystkie przedsiębiorstwa powinny się do nich stosować. Systemy zarządzania środowiskiem są tworzone na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej UE nr 1836/93, które obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej.

More

Zapobieganie powstawaniu uszkodzeń na etapie projektowania wyrobu

Zapobieganie powstawaniu uszkodzeń na etapie projektowania wyrobu jest korzystne pod każdym względem, w tym również pod względem ekonomicznym. W porównaniu do dalszych etapów istnienia wyrobu efektywność czynności zapobiegawczych podczas projektowania wyraża się tzw. „współczynnikiem 10” [33]. Oznacza to, że błąd przy projektowaniu powoduje dziesięciokrotnie większe koszty w wytwarzaniu wyrobów, błąd w procesie wytwórczym oznacza dziesięciokrotnie wyższe koszty w serwisie i stukrotnie większe koszty podczas użytkowania i eksploatacji wyrobu. Im wcześniej zapobiegnie się powstawaniu błędu, tym koszty usuwania go są mniejsze.

More

ETAP WYTWARZANIA WYROBU CZĘŚĆ 2

Jakość i niezawodność projektowa jest (w założeniach) na ogół wyższa od jakości uzyskiwanej w wyniku procesu wytwórczego i od niezawodności wyrobu w użytkowaniu. Założenia projektowe są zazwyczaj zbyt optymistycz-

More

Amerykańskie przedsiębiorstwa i „menadżer wyrobu”

W amerykańskich przedsiębiorstwach powstała funkcja tzw. „menedżera wyrobu” (Product Manager) oraz funkcje cząstkowe: „menedżera projektu” (.Project Manager), „menedżera jakości” (Quality Manager) itp. Do pełnienia tych funkcji są poszukiwani tzw. „nadludzie”, którzy nie tylko są wybitnymi fachowcami w zawodzie, lecz są ponadto zdolni, elastyczni, przewidujący, energiczni, uprzejmi, sympatyczni, umieją przekonać innych do swych racji itd. Tacy ludzie są poszukiwani, między innymi, wśród specjalistów do spraw jakości i niezawodności wyrobów.

More