Monthly Archives Luty 2015

Realizacja i konsekwentne wdrażanie systemu TQM w przedsiębiorstwie

Przy formułowaniu celów trzeba zawsze mieć na uwadze pytanie: Czy wprowadzana zmiana jest istotna z punktu widzenia potencjalnego klienta? Klient jest skłonny płacić tylko za wytwarzaną w przedsiębiorstwie wartość wyrobu. Klienta nie obchodzi wewnętrzna działalność, która nie przysparza wartości wyrobom, np. taka jak: akademie, obchody rocznic, zebrania, wiece, narady, kontrole obecności w pracy itp. Cele należy formułować ilościowo, podając wartości wskaźników oraz czas, w jakim powinny być one osiągnięte. Z tak sformułowanymi celami i terminami należy zapoznać wszystkich pracowników, co realizuje się w procesach wewnętrznej komunikacji. Chodzi jednak nie tylko o to, by każdy pracownik usłyszał lub przeczytał o założonych celach, lecz o to, by je zrozumiał i zaakceptował. Musi to być powiązane z uświadomieniem sobie przez pracownika, co dla niego wynika z danego celu. Można to osiągnąć tylko przez dialog prowadzony ponad szczeblami służbowej hierarchii przy podmiotowym traktowaniu każdego pracownika.

More

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CZĘŚĆ 2

Metody zapewniania jakości i niezawodności wyrobów stanowią planowy, powtarzalny, oparty na naukowych podstawach i zdobytym doświadczeniu zbiór sposobów postępowania w celu osiągnięcia wymaganej jakości i niezawodności wyrobów oraz ich ciągłego ulepszania metody (podobnie jak zasady) mają charakter informacyjny, przy czym obejmują one również metody zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów, a nawet zarządzania jakością wszystkich prac, jeżeli w przedsiębiorstwie jest stosowana zasada TQM (Total Quality Management – zarządzania całkowitą jakością).

More

Dział Sterowania Jakością i Niezawodnością

Służba zapewniania jakości i niezawodności w tym rozwiązaniu obejmuje też biuro inżyniera do spraw jakości i niezawodności, dział planowania jakości i niezawodności, ale nie chodzi tu tylko o planowanie poziomu jakości i niezawodności wyrobu, lecz przede wszystkim o planowanie przedsięwzięć związanych z zapewnianiem i poprawą jakości i niezawodności. Służby zapewniania jakości i niezawodności zawierają też dział metrologii, pomiarów i badań nieniszczących, dokonujący ocen niezawodności wyrobu na podstawie tzw. prób skróconych lub badań zastępczych. Chodzi np. o to, by wyproduko- zasad funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przez zbieranie informacji o nieprawidłowościach w planowaniu produkcji, wytwarzaniu wyrobów i ich dystrybucji. Procedura obejmuje analizę możliwości wystąpienia zakłóceń i niedopuszczalnych odchyleń w procesie wytwarzania i dystrybucji wyrobów oraz sposoby wykrywania obszarów, w których mogą wystąpić takie zdarzenia. Procedura umożliwia stworzenie systemu szybkiego rozpoznawania sytuacji zagrożenia, wywołanej zakłóceniem procesu wytwarzania, i natychmiastowego reagowania na takie zagrożenia. W Dziale Sterowania Jakością i Niezawodnością prowadzona jest rejestracja raportów o działaniach w systemie wczesnego ostrzegania.

More

Poprawne funkcjonowanie obiektu

Jeżeli czas do uszkodzenia każdego elementu można opisać rozkładem wykładniczym o takiej samej intensywności uszkodzeń A, to można łatwo wyznaczyć najmniejszą liczbę elementów w strukturze równoległej (przy gorącym rezerwowaniu), która zapewni poprawne funkcjonowanie obiektu przez założony czas t z wymaganym prawdopodobieństwem. Przyjmijmy, że intensywność uszkodzeń każdego elementu wynosi A = 0,001 h-' i chcemy wyznaczyć liczbę elementów, n, które z prawdopodobieństwem 0,99 wystarczą do tego, by obiekt o równoległej strukturze nie uległ uszkodzeniu przed upływem 100 h. Wymagana liczba elementów powinna być dobrana na podstawie warunku Rr(100) z 0,99, czyli 1 – [1 – exp(-0,001 x 100)]” 0,99, lub [1 -exp( 0,l)]n i 0,01.

More

Teoria niezawodności i problematyka sterowania jakością

Teoria niezawodności i problematyka sterowania jakością wszystkich prac oraz jakością i niezawodnością wyrobów są młodymi dziedzinami wiedzy, które są nadal rozwijane. Następuje także ewolucja poglądów dotyczących istoty wielu zagadnień z tego zakresu, wynikająca, między innymi, ze zmian w sposobie myślenia na poziomie naukowym i inżynierskim. Zasadniczą sprawą jest zmiana podejścia do zarządzania produkcją, polegająca na tym, że w coraz większym stopniu odchodzi się od wytwarzania wielkich serii „statystycznie jednakowych wyrobów”, starając się wytwarzać seryjnie wyroby o zindywidualizowanych cechach, wynikających z zamówień klientów. Takie zarządzanie wymaga zmian w sposobach zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, co jest przedmiotem intensywnych badań. Możliwość wkładu w rozwój tej dziedziny wiedzy powinna stanowić czynnik skłaniający do jej studiowania i twórczego rozwijania.

More

METODY BADAŃ ORAZ OCENY TRWAŁOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW

Pełnej oceny trwałości i niezawodności wyrobów można dokonać na podstawie wyników obserwacji, rejestracji, analizy i opisów zdarzeń, które wystąpią podczas użytkowania i eksploatacji wszystkich egzemplarzy wyrobu danego rodzaju i typu. Analizując wyniki uzyskuje się informacje o trwałości i niezawodności wyrobu. Badania muszą trwać kilkanaście lub kilkadziesiąt lat, gdyż użytkowanie i eksploatacja wyrobów trwa przez wiele lat. Wyniki badań są niezwykle cenne, a firmy dbające o swą opinię prowadzą je za pośrednictwem sieci serwisowej, sieci sprzedaży itp., zbierając dane także przez ankietowanie, wywiady, opisy uszkodzeń i użytkowania, uwagi i spostrzeżenia użytkowników. Prowadzone są także badania specjalnie organizowane i realizowane zgodnie z przyjętym planem, mające na celu wyznaczanie ocen charakterystyk funkcyjnych i liczbowych wskaźników trwałości i niezawodności wyrobów.

More

Hipoteza statystyczna

Jeżeli wysuniemy hipotezę statystyczną, że zmienna losowa T ma rozkład opisywany dystrybuantą o dwóch parametrach (np. logarytmiczno-normalny, gamma, Weibulla itp.), to na postawie zbioru realizacji: rp t2, ty …, tn musimy wyznaczyć oceny obu parametrów. Po wyznaczeniu ocen parametrów rozkładu wyznaczamy teoretyczne liczby realizacji w poszczególnych klasach przy liczności próby n. Dokonuje się tego mnożąc prawdopodobieństwa ps przez n. Następnie wyznaczamy wartość statystyki Xo według wzoru

More

Projektowanie nowego wyrobu

Projektowanie nowego wyrobu obejmuje wiele czynności, poczynając od specyfikacji wymagań, jakim wyrób powinien odpowiadać, poprzez ideową koncepcję wyrobu, badania i prace rozwojowe mające na celu uzyskanie rozwiązań

More

Przyznawanie nagród za osiągnięcia w zapewnianiu jakości

Przyznawanie nagród za osiągnięcia w zapewnianiu jakości ma na celu spełnienie kilku zadań, m.in. takich jak:

More

Niezawodność kombajnów „Bizon” w latach 1970-1975

Niezawodność kombajnów „Bizon” w latach 1970-1975 wzrastała. Wynikło to z wdrażania wyników badań przez Fabrykę Maszyn Żniwnych w Płocku. Dopracowano konstrukcję tych maszyn oraz sformułowano coroczne programy poprawy jakości. Programy te objęły nie tylko doskonalenie kon- strukcji, lecz także procesy wytwarzania i międzyoperacyjnej kontroli technicznej oraz odbiorczej kontroli zespołów montażowych i całych maszyn [10]. Uzyskano poprawę jakości i wzrost niezawodności kombajnów, co ilustruje rys. 7.13.

More

Sterowanie jakością i niezawodnością wyrobów

Wypracowane w USA i w Wielkiej Brytanii metody skutecznie wdrożono w Japonii i w Niemczech i państwa te przodują w świecie pod względem jakości i niezawodności swych wyrobów.

More

Metody TQM

Podstawowe założenia systemu TQM zostały zaczerpnięte z prac J. Jurana, który już w roku 1951 podał zasadnicze elementy systemu zapewniania jakości, oraz z prac W.E. Deminga, który w roku 1982 opisał system zarządzania przedsiębiorstwem prowadzący do zwiększenia produktywności bez zmniejszenia jakości i niezawodności wyrobów i umożliwiający zwiększenie udziału w rynku. Zaproponowany przez Deminga system zarządzania jest znany pod nazwą: „koło Deminga” (Deming – Wheel) lub „cykl Deminga”: planuj – wykonaj – sprawdź – działaj (Plan – Do – Check – Action). System Deminga obejmuje ciągły obieg działań mających na celu ustawiczne ulepszanie zarówno wyrobu, jak wszystkich związanych z jego powstawaniem i istnieniem procesów. Schemat „koła Deminga” przedstawiono na rys. 3.2.

More

ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ WYROBÓW CZĘŚĆ 2

Dzięki pracom E. Deminga i innych autorów [20, 25, 26, 33], zajmujących się zapewnianiem jakości i niezawodności wyrobów, tradycyjne podejście do tej sprawy uległo istotnym zmianom. Współczesne podejście do zapewniania jakości i niezawodności wyrobów stawia sobie za cel maksymalne zaspokojenie potrzeb klienta poprzez wyrób i uzyskanie jak największej satysfakcji klienta z użytkowania lub konsumpcji zakupionego wyrobu. Ponieważ sprzedawanie wyrobów nastręcza coraz więcej trudności, przedsiębiorstwa dążą do wytwarzania takich ilości wyrobów, jakie można będzie sprzedać, przy czym coraz częściej są wytwarzane wyroby na indywidualne zamówienia klientów [11]. Maksymalizację wydajności zastąpiono zasadą dostosowywania rozmiarów produkcji oraz cech wyrobów do potrzeb rynku. Jednocześnie dąży się do obniżania kosztów wyrobu przez ciągłe zmniejszanie wadliwości procesów wytwórczych i poprawę niezawodności wyrobu, co zmniejsza koszty gwarancyjne.

More

Na czym polega QFD? – ciąg dalszy

Powiązania kolejnych faz analizy QFD polegają na uzyskiwaniu odpowiedzi na pytania „co trzeba uzyskać?” oraz ,jak to uzyskać?”. W ten sposób w każdej fazie są stawiane wymagania, które powinny być spełnione w fazie następnej.

More

System CAQA a ujęcie procesuralne

System CAQA, rozpatrywany w ujęciu procesualnym, obejmuje np. następujące procesy o charakterze informacyjnym:

– wprowadzanie danych przy wykorzystaniu rozmaitych urządzeń wejściowych wprowadzanie danych jest wykonywane zarówno w trybie on-tine, bezpośrednio z urządzeń pomiarowo-kontrolnych, jak i przez operatorów za pomocą klawiatury lub innych obsługiwanych przez człowieka urządzeń wejściowych

More