Monthly Archives Luty 2015

Koszty zapewniania jakości i niezawodności wyrobów

Zasadami tymi muszą kierować się wszystkie przedsiębiorstwa. Aby uzyskać wyroby zgodne z wymaganiami dotyczącymi jakości i niezawodności, opracowuje się specjalne procedury umożliwiające właściwą realizację i nadzór procesów wytwórczych. Procedury te są zawarte w tzw. „Księdze jakości”. Mają one kilka poziomów szczegółowości, poczynając od ogólnych zasad zapewniania jakości i niezawodności, przez opisy poprawnego przebiegu poszczególnych procesów wytwórczych, aż po instrukcje wykonawcze dla każdego stanowiska roboczego i wykonywanych na nim operacji obróbkowych, kontrolnych, montażowych itp.

More

Negatywna opinia o kontroli jakości

Negatywna opinia o kontroli jakości panuje nie tylko w dyrekcjach, ale w działach produkcyjnych. Bez odpowiedniej kontroli technicznej nie można jednak sterować jakością. Wyniki kontroli technicznej są instrumentem pomia- rów jakości procesów wytwórczych i wskazują przedsięwzięcia, które należy zrealizować. Kontrola techniczna, między innymi, realizuje trzy zasadnicze funkcje:

More

Lata osiemdziesiąte a jakość wyrobów

W latach osiemdziesiątych programy zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów wymagały zmian ze względu na odchodzenie od wiełkoseryjnej lub masowej produkcji „statystycznie jednakowych” wyrobów i przyjmowanie zasady wytwarzania na zamówienia w tzw. „elastycznych systemach produkcyjnych”, sterowanych komputerowo. Metody zapewniania wymaganej jakości i niezawodności wyrobów przy takim wytwarzaniu były i nadal są intensywnie opracowywane. Tworzone są sterowane komputerowo systemy wspomagania jakości wyrobów, poczynając od prac projektowych, a kończąc na automatycznym testowaniu gotowych wyrobów. W takich systemach stosowane są następujące układy komputerowego wspomagania:

More

Metody TQM – rozwinięcie tematu

Metody TQM muszą być wprowadzone we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa, aby pracownicy z różnych działów, o różnych umiejętnościach mogli się wzajemnie komunikować i wspierać. Schemat pełnego ujęcia tzw. „koła jakości”, opracowanego przy wdrażaniu norm ISO z serii 9000 przedstawiono na rys. 3.3.

More

Postępowanie zgodne z zasadami TQM

Składniki te uzupełniają się i wymagają bezkompromisowego zaangażowania się wszystkich pracowników w problemy jakości. Konieczne jest zwrócenie uwagi na wszystkie aspekty działalności, od badania rynku w celu rozpoznania i zgromadzenia informacji o potrzebach klienta, poprzez projektowanie, wytwarzanie, dystrybucję i dostarczanie nabywcom wyrobów, które powinny te potrzeby zaspokoić, aż po ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb dzięki wytwarzanym przez przedsiębiorstwo wyrobom.

More

Nr Kryteria i zagadnienia Maks. liczba punktów Zagadnienie Kryterium

– 1 Zarządzanie przedsiębiorstwem (9%) 90

– 1.1 Jakość zarządzania na najwyższym szczeblu 45

More

Wartość Cp – kontynuacja

Samo wyznaczenie wartości wskaźnika poprawności procesu, Cp, jeszcze niewiele mówi o możliwości wyjścia wartości cechy X poza dopuszczalne granice. Istotną sprawą jest położenie wartości średniej cechy X w stosunku do wartości tej cechy, w odniesieniu do której są przyjmowane granice: górna GLT, i dolna DLT, wyznaczające zakres jej dopuszczalnych wartości. Jeżeli granice te są symetryczne wokół nominalnej wartości rozpatrywanej cechy XN, to najkorzystniejsza jest taka sytuacja, w której wartość średnia cechy, w wytworzonych wyrobach pokrywa się z nominalną (zawartą w projekcie) wartością tej cechy. Występuje wówczas stosunkowo małe prawdopodobieństwo tego, że wartości cechy X w wytworzonych wyrobach przekroczą wartości dopuszczalne DLT lub GLT. W praktyce mogą jednak wystąpić odchylenia średniej wartości cechy, Xir, w górę lub w dół od nominalnej wartości cechy XN, co zwiększa prawdopodobieństwo przekroczenia dolnej lub górnej wartości dopuszczalnej.

More

Karty do statystycznej kontroli jakości

W wyniku tych prac powstały karty kontrolne do statystycznej oceny wadliwości produkcji, szeroko wdrożone w przemyśle i do dzisiaj (po modyfikacjach) stosowane. Sformułowano też funkcje, składające się na sterowanie jakością wyrobów:

More