Monthly Archives Luty 2015

STAN NAUKI I TECHNIKI CZĘŚĆ 2

Występująca przez wiele lat dominacja pragmatyzmu i nieproporcjonalnego utylitaryzmu, oprócz wielu pozytywnych, doprowadziła także do powstania licznych wad oraz dysharmonijnego stanu kwalitologii. Do ważniejszych mankamentów można zaliczyć:

More

Ocena stanu technicznego elementów obiektów technicznych

Inne rozwiązanie stosowała jedna z japońskich firm wytwarzających telewizory. Po badaniach stwierdzono, że prawdopodobieństwo uszkodzenia się odbiornika w ciągu 10 000 godzin funkcjonowania jest mniejsze od 0,002. Firma zlikwidowała serwis fabryczny i do każdej partii 1000 odbiorników dodawała 5 egzemplarzy na ewentualne wymiany. Takie rozwiązanie, wygodne dla producenta, nie zawsze znajdowało jednak uznanie nabywców, którzy uważali, że szkoda wyrzucać odbiornik, który jest „prawie nowy”, gdyż tylko raz się uszkodził. Ze społecznego punktu widzenia taka opinia jest niewątpliwie słuszna i producent powinien się z nią liczyć.

More

W przypadku wyrobów o równoległej strukturze..

W pewnym sensie odwrotna sytuacja występuje w przypadku tzw. równoległej struktury niezawodnościowej wyrobu. Wyrób o strukturze równoległej ulega uszkodzeniu dopiero wtedy, gdy uszkodzeniu ulegną wszystkie jego elementy. Dlatego niezawodność wyrobu o równoległej strukturze jest większa od niezawodności każdego z jego elementów.

More

Interpretacja linii ostrzegania na karcie kontrolnej

Rys. 8.13. Interpretacja linii ostrzegania na karcie kontrolnej x przy próbkach o liczebności 4 (n = 4). Podane z lewej strony rys. 8.13 gęstości prawdopodobieństwa rozkładu wartości pomiarów cechy X oraz gęstości prawdopodobieństwa rozkładu wartości średnich dotyczą przestrzeni prób o liczebności 4 (takie założenie jest korzystne, gdyż odchylenie standardowe wartości średnich jest wówczas połową odchylenia standardowego wartości pomiarów cechy X).

More

Analiza sukcesów rynkowych firm z różnych krajów

Analiza sukcesów rynkowych firm z różnych krajów wykazuje, że sukcesy osiągają głównie te przedsiębiorstwa, w których inicjatywę w zakresie sterowania jakością i niezawodnością wzięło w swe ręce kierownictwo. Tam, gdzie zdano sobie z tego sprawę, sam fakt, że pełnienie funkcji kierownika służb jakości i niezawodności powierzono członkowi dyrekcji (najczęściej zastępcy dyrektora ds. jakości i niezawodności), który ma szeroki pogląd na całość firmy, sprawia, że szybko osiągnięto dobre wyniki. Najlepszym argumentem jest wielkość zysków. Dlatego pierwszym krokiem jest wytypowanie i uporanie się, przez odpowiednie zarządzanie, z problemami, które można szybko rozwiązać i które przyniosą oszczędności. Kierownicy wyższego szczebla nabiorą przekonania, że zapewnienie odpowiedniej jakości i niezawodności planów, a to może kolidować z decyzjami kontroli technicznej oraz kontroli odbiorczej wyrobów, nakazującymi odrzucanie wadliwych elementów lub wadliwych egzemplarzy a nawet całych partii gotowych wyrobów ze względu na ich zbyt dużą wadliwość.

More

Zasada „zero defektow”

Porównując tradycyjne i współczesne podejście do zapewniania jakości i niezawodności wyrobów (rys. 9.2), można stwierdzić, że tradycyjna zasada, polegająca na niewypuszczaniu z przedsiębiorstwa wadliwych wyrobów, najpierw została zastąpiona zasadą produkcji wyrobów o wysokiej jakości i niezawodności, a w dalszej kolejności zasadą ciągłego doskonalenia jakości i niezawodności wyrobu i technik jego wytwarzania a także ciągłego doskonalenia jakości wszystkich prac w firmie.

More

OCENA POCZĄTKOWEJ NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW CZĘŚĆ 2

Udział liczby egzemplarzy wadliwych w ogólnej liczbie wyprodukowanych egzemplarzy wyrobu charakteryzuje wadliwość produkcji. Liczbowo to ujmując zauważamy, że powierzchnia pola pod krzywą gęstości jest równa 1 (jedności). Wadliwość jest równa sumie zacienionych powierzchni pól pod końcami tej krzywej poza dopuszczalnym zakresem wartości cechy X.

More

W teorii i technice niezawodności

Jest to tzw. wykładnicze prawo niezawodności, zwane też wzorem N. Wie- nera, bardzo w literaturze rozpowszechnione (rys. 6.5).

More

KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Kompleksowe zarządzanie jakością, w skrócie oznaczane TQM (Total Quality Management), jest (według normy ISO 8042) metodą zarządzania organizacją (przedsiębiorstwem), opartą na zaangażowaniu i współdziałaniu wszystkich pracowników, której centralnym punktem zainteresowania jest jakość. Ma ona na celu, przez osiąganie zadowolenia klientów, zapewnienie przedsiębiorstwu długotrwałego sukcesu oraz przynoszenie korzyści członkom organizacji i społeczeństwu.

More

Straty wynikające z wadliwości procesów wytwórczych – ciąg dalszy

Zależność strat ponoszonych na skutek braków powstających w procesie wytwarzania wyrobów oraz zależność kosztów kontroli od nakładów na działalność zapobiegawczą można przedstawić tak, jak na rys. 4.8.

More

MODELE MATEMATYCZNE TRWAŁOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW

O użytkowej przydatności wyrobu w największym stopniu decyduje możliwość jego funkcjonowania przez czas potrzebny do wykonania stawianych sobie przez człowieka zadań przy wykorzystaniu wyrobu. Ta zdolność do ciągłego wykonywania wynikających z przeznaczenia wyrobu funkcji przez założony czas w określonych warunkach jest rozumiana jako jego niezawodność. Najczęściej chodzi o wyroby funkcjonujące w określony sposób, zwane obiektami technicznymi. Za obiekt techniczny uważa się maszynę, której funkcjonowanie, polegające na przetwarzaniu energii, jest środkiem wykorzystywanym w wykonywanej przez człowieka (w sposób zinstrumentalizowany) pracy. Jak już wspomniano, niezawodność wyrobu (obiektu technicznego) jest charakteryzowana prawdopodobieństwem tego, że obiekt będzie funkcjonował poprawnie (tzn. bez uszkodzenia się) przez wymagany czas w określonych warunkach eksploatacji i użytkowania. Prawdopodobieństwo to jest liczbą niemianowaną, przyjmującą wartości z przedziału fO, 1J.

More

Zmiana sytuacji rynkowej = częste podejmowanie decyzji

Szybkie zmiany sytuacji rynkowej sprawiają, że od kierownictwa przedsiębiorstwa wymaga się częstego podejmowania decyzji. W coraz mniejszym stopniu można przy tym wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia, gdyż dawne reguły postępowania stają się mało przydatne. Przyjmując za punkt wyjścia aktualną sytuację i pożądaną pozycję przedsiębiorstwa po kilku latach, trzeba opracować właściwą strategię działań. Nie jest to łatwe, gdyż sprzedawca chciałby spełnić każde życzenie klienta, natomiast producent chciałby, aby zmian było jak najmniej. Bezpośredniego przejścia od produkcji masowej jednakowych wyrobów do produkcji specyficznej dla każdego klienta nie ma. Dopiero przez stworzenie samodzielnych, podatnych na zmiany zespołów pracowników i wprowadzanie nowych procesów wytwórczych są realizowane warunki rozwoju mass customization. W obecnym rozwoju nowych wyrobów panuje nastawienie na opracowywanie nowych procesów i wytwarzanie stosunkowo niewielkiej liczby jednakowych wyrobów, gdyż ich cykle życia są stosunkowo krótkie.

More

Sytuacja w zakresie podstawowych pojęć

Sytuacja w zakresie podstawowych pojęć nie jest jeszcze w pełni ustabilizowana, a ich treści nie są powszechnie akceptowane. Można to zaobserwować na przykładzie kolejnych redakcji norm z zakresu jakości i niezawodności wyrobów, i to zarówno norm krajowych jak i norm ISO. Opracowywana jest trzecia redakcja norm ISO z serii 9000 i można przypuszczać, że podobnie, jak w obecnie obowiązującej drugiej wersji tych norm, podstawowe pojęcia będą podlegały uściśleniu. Wiele problemów występuje także przy adaptacji tych norm na potrzeby poszczególnych krajów, gdyż bezpośrednie tłumaczenia nie zawsze właściwie oddają intencje zawarte w oryginalnych określeniach podstawowych pojęć. Występują przy tym nie tylko trudności o charakterze językowym, lecz także merytoryczne, gdyż sens definicji ujętych w innym języku może odbiegać od sensu oryginałów.

More

STEROWANIE JAKOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ WYROBÓW CZĘŚĆ 2

Nie należy sądzić, że kontrola techniczna jest niepotrzebna lub ma mały wpływ na jakość i niezawodność wyrobów dostarczanych do klienta, gdyż tak nie jest. Rola kontroli technicznej w zapewnianiu jakości i niezawodności wyrobów jest nadal istotna, lecz zapewnianie wymaganej jakości i niezawodności nie ogranicza się tylko do kontroli technicznej. Obecnie kontroluje się, w mniejszym lub w większym zakresie, każdy egzemplarz wyrobu przed wysianiem do nabywcy. Zakres kontroli może być różny, od oględzin zewnętrznych, przez kontrolę wymiarów za pomocą sprawdzianów, aż po próby funkcjonalne ze stosowaniem nowoczesnych metod badań nieniszczących i dokonywaniem szczegółowych regulacji. W prostym przypadku kontrolerem może być młoda osoba, która po przeszkoleniu może sumiennie i dobrze wykonywać to zadanie, ale w skomplikowanych przypadkach kontrolerem może być tylko wykwalifikowany technik lub inżynier i to z dużym doświadczeniem zawodowym.

More

Pierwsza wersja projektu = wady

W porównaniu z dalszymi etapami prac w tzw. cyklu istnienia wyrobu, projektowaniu przypada szczególna rola w zapewnianiu jakości i niezawodności. Nawet najlepiej zrealizowany proces technologiczny nie zapewni odpowiedniej jakości i niezawodności wyrobu, jeżeli nie będą one zawarte w projekcie. Wyniki analiz wykazują, że znaczna część wad wykrywanych podczas wytwarzania, użytkowania i eksploatacji wyrobów ma źródło już podczas projektowania. Analiza możliwości powstawania wad wykazuje, że około 75% wszystkich wad wyrobu ma swoje źródła na etapach poprzedzających wytwarzanie wyrobu, z czego około 20% – podczas projektowania, około 30% podczas konstruowania wyrobu i około 25% w wyniku nieodpowiedniego przygotowania procesów wytwórczych. Na tych trzech etapach udaje się wykryć około 25% tego rodzaju źródeł wadliwości wyrobu i je usunąć. Najwięcej wad projektowych i konstrukcyjnych wykrywa się podczas wytwarzania części i podczas montażu podzespołów i całych wyrobów, lecz pomimo to pewien piocent wad jest eliminowany dopiero podczas eksploatacji (rys. 8.3).

More