Monthly Archives Luty 2015

Obserwacja wyrobów podczas użytkowania i eksploatacji

Realizacja takiego zakresu opieki nad sprzedanymi wyrobami jest przedsięwzięciem kosztownym, wymagającym znacznych nakładów finansowych i wysiłku organizacyjnego. W przedsiębiorstwie niezbędny jest dział opieki nad sprzedanymi wyrobami, zatrudniający odpowiednich fachowców. W niektórych przedsiębiorstwach zatrudnienie w tym dziale może wynosić około 1% ogółu pracowników, a czasem może być nawet większe. W dziale tym muszą być zatrudnieni doświadczeni inżynierowie, którzy potrafią sobie radzić w nietypowych sytuacjach, a także doświadczeni pracownicy wykonawczy. Pomimo niewątpliwych trudności, potrzeba tego rodzaju usług ze strony producentów wyrobów jest powszechnie uznawana, a ich koszty mogą być znaczne. Uważa się jednak, że ponoszenie tych kosztów jest opłacalne dzięki temu, że opieka nad sprzedanymi wyrobami usposabia nabywców przychylnie do przedsiębiorstwa, a równocześnie uzyskuje ono bezcenne informacje o ukrytych wadach wyrobu.

More

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Osiąganie wymaganej jakości i niezawodności wyrobów jest możliwe, jeżeli przedsiębiorstwo dysponuje odpowiednimi środkami, które umożliwiają zapewnianie jakości i niezawodności na wszystkich etapach prac związanych z wyrobem. Do środków takich zalicza się: zasady, metody, techniki, sposoby postępowania, użytkowanie maszyn i urządzeń wytwórczych oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania itp., które są wykorzystywane w zapewnianiu jakości i niezawodności wyrobów. Pomimo stosowania różnych terminów, wskazujących poszczególne rodzaje środków służących zapewnianiu jakości i niezawodności wyrobów, ich zakresy pojęciowe nie zostały dotychczas sprecyzowane i częściowo się pokrywają. Dlatego trudno jest dokonać podziału (klasyfikacji) tych środków, tym bardziej, że są one w praktycznych działaniach stosowane jednocześnie i wzajemnie się uzupełniają. W pierwszym przybliżeniu można zaproponować następujące określenia:

More

ETAP PROJEKTOWANIA WYROBU

Jakość wyrobu wynika z tego, w jakim stopniu odpowiada on wymaganiom klientów i w jakim stopniu jego użytkowanie lub konsumpcja zaspokoi potrzeby nabywców. Zaspokojenie potrzeb jest uwarunkowane niezawodnym funkcjonowaniem wyrobu podczas użytkowania. Jeżeli jakość i niezawodność wyrobu okażą się zgodne z uświadomionymi potrzebami nabywcy, to będzie on w pełni usatysfakcjonowany, będzie miał dobrą opinię o zakupionym wyrobie i przedsiębiorstwie, które go wyprodukowało. Powstaje zagadnienie wyznaczenia wymaganej (tzw. ekonomicznie optymalnej) jakości wyrobu. W rozważaniach należy brać pod uwagę koszty zapewniania jakości i niezawodności wyrobu zarówno podczas projektowania, jak i wytwarzania, dystrybucji, dostarczania gotowych wyrobów klientom oraz opieki serwisowej nad sprzedanymi wyrobami.

More

ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I NIEZAWODNOŚCIĄ WYROBÓW

Zasady zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów wynikają z polityki kierownictwa przedsiębiorstwa. Zasady te charakteryzują stosunek kierownictwa i wszystkich pracowników do zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. Są one potrzebne w motywowaniu pracowników do działań pro- jakościowych, w formułowaniu ogólnych celów takich działań i w stosowaniu niezbędnych do ich realizacji środków. Zasady zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów mogą mieć charakter ogólnych wskazań co do kształtowania stosunków między pracownikami w całym przedsiębiorstwie, lecz mogą też dotyczyć zadań wykonywanych na stanowiskach roboczych.

More

Rewolucja naukowo-techniczna w amerykańskim przemyśle

Na początku lat pięćdziesiątych w USA zdano sobie sprawę ze znaczenia jakości i niezawodności wyrobów. Władze Federalne opracowały i wdrożyły w uczelniach programy kształcenia specjalistów do spraw jakości i niezawodności na poziomie inżynierskim i wyższych. Programy te były i nadal są realizowane przez amerykańskie uczelnie, chociaż podlegały zmianom i doskonaleniu w miarę nabywania doświadczeń oraz rozwoju nauki i techniki niezawodności. Dzięki kształceniu specjalistów pod koniec lat pięćdziesiątych w USA rozpoczęto badania niezawodności wyrobów, a uzyskane wyniki skłoniły do realizacji ogólnonarodowego programu pod hasłem: Niezawodność za wszelką cenę.

More

Schemat etapów procesu dochodzenia do systemu TQM w firmie

Ich realizacja jest niezbędna. Można zastanawiać się nad tym, czy etapy te są równorzędne w sensie ich znaczenia i zakresu niezbędnych do wykonania przy ich realizacji prac oraz czy nie należałoby brać pod uwagę jeszcze innych zagadnień. Omawianie podanych na rys. 11.1 etapów nie wydaje się konieczne, gdyż były one już szczegółowo analizowane w poprzednich rozdziałach. Trzeba jednak zauważyć, że dochodzenie w przedsiębiorstwie do kompleksowego zarządzania jakością (TQM) i rozwijanie oraz doskonalenie tego zarządzania jest procesem, który ze swojej istoty nie ma końca, gdyż po osiągnięciu pewnego poziomu jakości wszystkich prac należy dążyć do dalszej poprawy ich jakości, do coraz doskonalszych wyrobów, doskonalszych procesów ich projektowania, wytwarzania, dystrybucji, opieki po sprzedaży itp. TQM jest bowiem sposobem zarządzania ciągle poprawiającym jakość, efektywność, elastyczność oraz konkurencyjność przedsiębiorstwa.

More

ASPEKTY EKONOMICZNE JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW

Celowość rozpatrywania ekonomicznych zagadnień zarządzania jakością w przedsiębiorstwie wynika z niekwestionowanych związków między jakością i niezawodnością wyrobu a jego relatywną wartością rynkową, która jest oceniana przez potencjalnych klientów. Uzależnienie w mechanizmie rynkowym cen oraz jakości i niezawodności wyrobów sprawia, że w procesie sprzedaży- -kupna występuje obiektywne wartościowanie jakości i niezawodności wyrobów poprzez ich ceny. Rynek różnicuje cenowo wyroby o różniącej się jakości i niezawodności, co sprawia, że te cechy wyrobu stają się specyficznym produktem przedsiębiorstwa. Taki sposób wartościowania wywołuje ekonomiczny przymus jakościowy w przedsiębiorstwach oraz tworzy jakościową konkurencję między nimi. Odpowiednia jakość i niezawodność wyrobów jest uznawana za strategiczny cel każdego przedsiębiorstwa.

More

OCENA NIEZAWODNOŚCI PODCZAS PROJEKTOWANIA WYROBÓW CZĘŚĆ 2

Oceny niezawodności w projektowaniu wyrobu dokonuje się na podstawie jego struktury niezawodnościowej i znajomości związków między niezawodnością elementów składowych a niezawodnością wyrobu zbudowanego z tych elementów. Nowy typ wyrobu zawsze stanowi pewien postęp w stosunku do wyrobu produkowanego, lecz większość jego elementów (albo przynajmniej znaczna część) to elementy, które były już stosowane i których niezawodność znamy, gdyż badania niezawodności podobnych wyrobów były już przeprowadzone. Elementów nowego rodzaju jest niewiele i ich niezawodność zakłada się podczas projektowania, a następnie ocenia (przybliżoną) niezawodność projektowanego wyrobu. Założenia te sprawdza się podczas badań niezawodności modeli i prototypów, w wyniku których dopracowuje się konstrukcję nowych elementów, aby ich niezawodność nie była niższa od założonej. Interesujący przykład obliczania niezawodności podczas opracowywania projektu wstępnego nowego wyrobu podano w pracy [30, T. I, s. 31-=- 32].

More

SPOŁECZNE ASPEKTY JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI WYROBÓW CZĘŚĆ 2

Władze państwowe chcą „wprowadzić nas do Europy” i w tym celu podpisują i ratyfikują odpowiednie porozumienia i umowy. Konieczne są jednak wysiłki, aby sprostać gospodarczo i społecznie wynikającym stąd wyzwaniom. Ze względu na jakość i niezawodność wyrobów można zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:

More

Komputerowe techniki produkcji wyrobów

Obecnie w przedsiębiorstwach są wprowadzane wspomagane komputerowo techniki produkcji wyrobów, w tym również zapewniania ich jakości i niezawodności. Techniki takie, w zależności od poziomu automatyzacji, noszą nazwy: zaawansowane techniki wytwarzania (Advanced Manufacturing Technology – AMT), wysoka technika (High Technology – HT) lub łącznie AMT/HT, przy czym stosowane jest komputerowe wspomaganie zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, poczynając od etapu ich projektowania. Automatyzacja przy wykorzystaniu technik komputerowego wspomagania wszystkich prac oraz komputerowego (w tym numerycznego) sterowania procesami wytwórczymi prowadzi do istotnej poprawy jakości i zwiększenia niezawodności wyrobów, pociąga za sobą zmniejszenie zatrudnienia zwłaszcza pracowników bezpośrednio wykonawczych. Jest to poważny problem społeczny, gdyż w naszym kraju występuje znaczne bezrobocie, które może narastać przy zwiększaniu poziomu automatyzacji produkcji. Zwolnienia pracowników zawsze wywołują społeczny niepokój, a ponadto powodują konieczność wypłacania im odpraw, stosowania osłon socjalnych, zasiłków dla bezrobotnych itp. Trzeba znajdować równowagę między aktualnymi problemami finansowymi przedsiębiorstw a ich długookresową polityką konkurowania na rynku. Możliwe są rozmaite rozwiązania, poczynając od amerykańskich, w których decydują aktualne wskaźniki ekonomiczne, poprzez społeczną gospodarkę rynkową typu zachodnioeuropejskiego, w której występują ograniczenia i trudności w zwalnianiu pracowników, aż po gospodarkę japońską, gdzie pracownicy wiążą się z firmą na długie lata a firma inwestuje w ich kształcenie i doskonalenie zawodowe i stara się utrzymać wszystkich zdobywając nowe rynki nawet wtedy, gdy przez pewien czas nie przynoszą one spodziewanych zysków. To zagadnienie należy rozważyć także w naszym kraju, gdyż może się okazać, że korzystniejsze będzie inwestowanie środków finansowych w nowe wyroby i w nowe segmenty rynku niż przeznaczanie ich na zasiłki i osłony socjalne dla bezrobotnych i ich rodzin.

More

Służby zapewniania jakości i niezawodności wyrobów

Służby zapewniania jakości i niezawodności wyrobów muszą dysponować środkami rzeczowymi odpowiednimi do realizacji zadań:

More

Przykłady planów badania niezawodności wyrobów

Korzystając z tych symboli dokonuje się opisu kilkunastu najczęściej stosowanych planów badania niezawodności wyrobów. Jako przykłady takich planów można podać:

More

ETAP WYTWARZANIA WYROBU

Dział projektowania podaje szczegółową specyfikację wartości wszystkich cech wyrobu, dzięki którym wyrób ma odpowiednią jakość projektową i powinien mieć założoną niezawodność podczas użytkowania. Wyrób powinien być wytworzony zgodnie z tą specyfikacją, przy czym dąży się do zmniejszenia do minimum kosztów wytwarzania, zredukowania strat wynikających z niskiej jakości wytwarzania (braki, poprawki, wyroby drugiego lub trzeciego gatunku itp.) oraz do zwiększania wydajności. Mamy tu do czynienia z typową sytuacją, w której zapewnienie odpowiedniej jakości i niezawodności wyrobów, dzięki właściwym procesom wytwórczym, wymaga poniesienia na ten cel odpowiednich nakładów, tym większych im większa jest projektowa jakość i niezawodność wyrobu. W procesie wytwarzania jest kształtowana istotna część wartości wyrobów dla nabywców, a na tę wartość, jak już wspomniano, składa się głównie jakość i niezawodność wyrobów dostarczanych na rynek.

More

Nadzorowanie procesu wytwórczego

Karta „p”. Przy jej stosowaniu wyznacza się udział egzemplarzy niezgodnych w próbce, p, w liczebności próbki n, przy czym liczebności kolejnych próbek nie muszą być stałe. Położenie linii centralnej na takiej karcie oraz linii kontrolnej dolnej i linii kontrolnej górnej wyznacza się za pomocą wzoru E»i przy czym, jeżeli próbki mają różne liczebności, nr to trzeba wyznaczyć także średnią liczebność próbki, n:

More

System zarządzania jakością wszystkich prac w firmie

W systemach realnych najczęściej występują wszystkie ww. rodzaje elementów, gdyż rzeczy są podstawą bytową rozgrywania się rozmaitych procesów (zmieniających ich cechy), a zdarzenia są początkami, zakończeniami lub „przecięciami” takich procesów. W takich systemach występują także rozmaite rodzaje relacji, chociaż nie zawsze muszą występować wszystkie ww. relacje. Przy dokonywaniu opisu systemu trudno jednak jednocześnie uwzględniać wszystkie tego rodzaju aspekty i dlatego modele systemów są opracowywane przy daleko idących założeniach ograniczających i upraszczających rozważania. Tworząc model systemu najczęściej bierze się pod uwagę jeden rodzaj elementów i jeden rodzaj relacji między nimi. Takie założenia będą przyjęte przy charakteryzowaniu systemu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów.

More