Monthly Archives Czerwiec 2017

Błędne wprowadzanie TQM

Zasadniczymi przyczynami, które powodują, że wprowadzanie TQM nie przynosi spodziewanych efektów, są:

– brak silnego zaangażowania się ze strony najwyższego kierownictwa firmy,

More

Eksploatacja i użytkowanie wyrobów – dalszy opis

Sterowanie jakością i niezawodnością wymaga wymiany informacji pomiędzy wszystkimi ludźmi stykającymi się z wyrobem, tzn. między (ogólnie rozumianymi) – projektantem, producentem, użytkownikiem, osobami wykonującymi diagnozowanie stanu obiektów technicznych, ich obsługę techniczną i naprawy. Wiele przedsiębiorstw, które wytwarzają wyroby o wysokiej jakości i niezawodności, nie dokłada starań w celu obserwowania zmian stanu wyrobów podczas eksploatacji i użytkowania. Niezależnie od tego, jak poprawna jest konstrukcja i wykonanie wyrobu, podczas użytkowania i eksploatacji występują nieprzewidziane uszkodzenia i wady. Należy dążyć do tego, aby jak najszybciej uzyskać informacje o takich przypadkach. Informacje te powinny być efektywnie wykorzystane, w celu zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności wyrobu. Szczególnie chodzi o poprawę już wytwarzanych wyrobów na podstawie doświadczeń uzyskiwanych podczas ich eksploatacji. Tryb postępowania w tym zakresie można przedstawić następująco:

More

Cel „Księgi jakości” – dalszy opis

Do postanowień zawartych w opisie procedury mogą być dodane załączniki, jeżeli jest to konieczne. Załączniki mogą wskazywać na inne dokumenty, z któtymi procedura jest związana, np. dokumenty dotyczące ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpiecznego użytkowania wyrobu itp. cyjnego oraz rzeczowego) realizacji celów, pilotażowego rozpoczęcia realizacji planu, rozwinięcia i dopracowania sposobów realizacji zadań i zintegrowania całokształtu działań w firmie. Strategia sterowania jakością i niezawodnością wyrobu ma następujące cechy:

More

Analiza kosztów jakości

Analiza kosztów jakości jest znaczącym narzędziem zarządzania, które zawsze jest ukierunkowane na poprawę wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo, przy czym szczególnie chodzi o poprawę wskaźników produktywności wyznaczanych jako stosunek przychodów do nakładów. Ogólny wskaźnik produktywności jest wielkością bezwymiarową, gdyż zarówno nakłady jak i przychody są wyrażane w jednostkach pieniężnych. Wyznaczane są także cząstkowe wskaźniki produktywności, takie jak np.: wskaźnik produktywności kwalifikowanej pracy ludzkiej, wskaźnik produktywności wykorzystywanej energii, wskaźnik produktywności maszyn i urządzeń wytwórczych itp. Jakość procesów wytwórczych wpływa na wartości tego rodzaju wskaźników. Z tego względu zapewnienie jakości procesów wytwórczych ma istotne znaczenie ekonomiczne.

More

Kierowanie pracą inżynierów-projektantów

Aby praca inżynierów-projektantów dała dobre wyniki, konieczne jest odpowiednie kierowanie nimi, co stawia kierownictwo przedsiębiorstwa przed trudniejszymi zadaniami od tych, które występują przy kierowania innymi działami. Kierownictwo najczęściej unika problemów, które mają techniczny charakter i istotnie odbiegają od ich wiedzy z zakresu zarządzania, w związku z czym rzadko widzi się, aby kierowanie projektowaniem było uznawane za podstawową funkcję w zarządzaniu firmą.

More

Metody sterowania jakością i niezawodnością wyrobów

W badaniach chodzi nie tylko o nadzorowanie przebiegu procesów wytwórczych, lecz i o ich doskonalenie polegające na zmniejszaniu rozrzutu wartości cech części lub wyrobów. Korygowanie procesu jest dokonywane nie tylko w celu eliminacji niekorzystnych trendów, lecz także w celu zawężania odległości między liniami kontrolnymi.

More

Budowanie obiektów technicznych

Obiekty techniczne budujemy głównie w celu skutecznego wykonywania stawianych sobie zadań dzięki wykorzystywaniu funkcjonowania tych obiek- tów w oddziaływaniu na przedmioty, których stan chcemy zmienić. Ponieważ wiele zadań można wykonać tylko wtedy, gdy wystąpią odpowiednie warunki otoczenia, więc ważnym zagadnieniem jest zakres warunków, w jakim obiekt techniczny może być użytkowany. Użytkowanie obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem, tzn. poza zakresem warunków, na jaki był on zbudowany, może szybko prowadzić do uszkodzenia obiektu, lecz takie uszkodzenie nie ma związku z jego niezawodnością. Można stwierdzić, że użytkownik celowo doprowadził do uszkodzenia obiektu i na taką decyzję trudno mieć wpływ w projektowaniu czy podczas wytwarzania wyrobu. Na warunki otoczenia na ogół nie mamy wpływu i musimy dostosowywać nasze działania do zaistniałej sytuacji. Możliwość osiągnięcia celów będzie wówczas zależeć nie tylko od poprawnego funkcjonowania obiektu podczas wykonywania zadań, lecz także od zakresu warunków, w jakich obiekt ten może być użytkowany, oraz od czasu, w którym wystąpią takie właśnie warunki. Takie zagadnienia występują np. w przypadku produkcji rolniczej, gdzie możliwość wykonywania zadań zależy od odpowiednich warunków agrotechnicznych, które mają sezonowy charakter.

More

Idea karty kontrolnej

Omówienie sposobów postępowania związanych z praktycznym stosowaniem wszystkich wyżej wymienionych kart kontrolnych nadmiernie rozbudowałoby objętość niniejszego opracowania. Dlatego w dalszym ciągu będą poczynione pewne uwagi dotyczące tylko karty kontrolnej x. Trzeba zauważyć, że szczegółowe informacje dotyczące ww. kart kontrolnych Shewarta można znaleźć w normach, np. PN-ISO 3534-2: 1994 „Statystyczne sterowanie jakością. Statystyka. Terminologia”, PN-ISO-8258 + AC1: 1996 „Karty kontrolne Shewarta”, a także w literaturze opisującej praktyczne stosowanie tych kart.

More

ETAP UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJI WYROBU

Najtrudniejsze jest sterowanie jakością i niezawodnością podczas użytkowania i eksploatacji wyrobu. Służby jakości i niezawodności przedsiębiorstw na ogół nie mają bezpośredniego kontaktu z użytkownikami wyrobów, a także z osobami wykonującymi obsługę techniczną i naprawy. Mogą one tylko dostarczać użytkownikom dokładnych wskazań o przeznaczeniu wyrobu (z dopuszczalnymi zakresami charakterystyk otoczenia, obrabianych materiałów i parametrów pracy obiektu), wymaganej obsłudze technicznej i materiałach eksploatacyjnych (paliwach, olejach, smarach), odnowach obejmujących zapobiegawcze wymiany elementów (części lub podzespołów), naprawach po uszkodzeniach, przechowywaniu i zabezpieczaniu wyrobu przed oddziaływaniami otoczenia poprzez zabiegi konserwacyjne, niezbędnym asortymencie i ilościach części zamiennych itp.

More

Elastyczne systemy produkcyjne

Obecnie, w tzw. elastycznych systemach produkcyjnych, dąży się do szybkiego dostosowywania oferowanych wyrobów do zmieniających się wymagań rynku. Wymaga to dostosowywania funkcjonowania maszyn i urządzeń wytwórczych do wykonywania określonych zadań. Dostosowywanie takie często polega na tzw. „przezbrojeniu maszyny”, które wprawdzie nie jest naprawą, lecz także wymaga pewnego czasu i wpływa na gotowość maszyny do jej wykorzystania w zmieniających się zadaniach.

More

Ekonomiczne problemy w zarządzaniu jakością i niezawodnością

Ocena optymalnej jakości i niezawodności wyrobu może być też dokonywana przy uwzględnieniu całej sumy kosztów K i wielkości efektów ekonomicznych Ej. Ten aspekt może być kryterium wyboru spośród wariantów rozwiązań konstrukcyjnych. Dla każdego wariantu wyznacza się tzw. współczynnik ekonomicznej efektywności:

More

CHARAKTERYSTYCZNA FUNKCJA NIEZAWODNOŚCI

Jeżeli czas odnowy lub wymiany elementu jest porównywalny z czasem poprawnego funkcjonowania między uszkodzeniami, to w opisie musimy również uwzględniać rozkłady zmiennych losowych xo-, gdzie o oznacza, że chodzi o odnowę wyrobu naprawialnego (odnawialnego), zaś j jest numerem kolejnej odnowy (naprawy lub wymiany), j = 1, 2, 3, … Charakterystyki funkcyjne i wskaźniki liczbowe zmiennych losowych xoj są (obok charakterystyk zmiennych losowych x) podstawowymi charakterystykami niezawodności wyrobów odnawialnych (naprawialnych), dla których czas odnowy lub wymiany jest porównywalny z czasem poprawnego funkcjonowania do uszkodzenia lub między uszkodzeniami (rys. 6.14).

More

Efektywność stosowania karty kontrolnej

Prawdopodobieństwo popełnienia błędu I lub II rodzaju zależy od liczebności próbki, przyjętego poziomu istotności wnioskowania a oraz wartości średnich w kolejnych próbach. Prawdopodobieństwa te są podawane w operacyjnych charakterystykach karty kontrolnej x dla takich danych, jakie przyjęto przy opracowywaniu tej karty.

More