Monthly Archives Wrzesień 2017

Opracowanie konstrukcji wyrobu

Ważną sprawą jest zapewnienie odpowiednich funduszy na projektowanie wyrobu. Fundusz ten, a przynajmniej znaczna jego część, musi być dostępny już na etapie opracowywania koncepcji wyrobu i projektu wstępnego. Na przykład, w przypadku samochodu osobowego fundusz ten powinien wynosić tyle, co cena 100 do 200 samochodów, w zależności od tego, w jakim stopniu nowy wyrób ma się różnić od dotychczasowego [25], Jeżeli cena samochodu ma wynosić np. 30000 zł, to po podjęciu decyzji o projektowaniu nowego rozwiązania trzeba uruchomić fundusz od 3000000 do 6000000 zł. Będzie on służył opracowaniu kilku koncepcji wyrobu, kilku wariantów projektu wstępnego, modeli i ich badań, dopracowaniu wybranego rozwiązania, wykonaniu i badaniu prototypów itp. Podobna sytuacja występuje w przypadku silników lotniczych. Koszty badań podstawowych, opracowania rozwiązań nowego silnika, badań modeli i prototypów są 125 do 150 razy większe od ceny silnika. Uwzględniając także koszty projektowania procesów wytwórczych, wykonania oprzyrządowania, opracowania instrukcji wykonawczych, projektowania procedur odbioru gotowych wyrobów, sposobów i kanałów ich dystrybucji itp., należałoby sprzedać około 2000 silników, aby koszty projektowania nie przekraczały 10% ceny silnika.

More

Opieka nad wyrobami

Opieka nad wyrobami obejmuje również okres po przeminięciu gwarancji i rękojmi. W tym okresie należy nabywcom udzielać odpowiednich porad, planować i wytwarzać oraz utrzymywać w składach lub magazynach oraz w sieci sprzedaży odpowiednie zapasy części zamiennych, dodatkowego wy- posażenia, nowych zespołów, które mogą być wykorzystane podczas modernizacji już eksploatowanych przez pewien czas wyrobów itp. Ważne jest także informowanie nabywców o konieczności nabywania oryginalnych części zamiennych, gdyż obecnie coraz częściej pojawiają się na rynku tzw. „części podrabiane” przez nieznane firmy, które nielegalnie posługują się znakami firmowymi producentów. Takie części zazwyczaj nie mają odpowiedniej jakości.

More

Opieka nad sprzedanymi wyrobami

Wytwórcy zgadzają się z tym, że nie można wszystkich skutków zawodności wyrobów przerzucać na nabywców. Dlatego wyroby są obejmowane gwarancją i rękojmią na pewien czas użytkowania. Istnieje też obowiązek dostarczania przez pewien okres (od kilku do kilkunastu lat) części zamiennych potrzebnych do dokonywania napraw. Obowiązek ten dotyczy także tych typów wyrobów, których produkcja została zakończona. Spełnienie tych wymagań może być kłopotliwe i kosztowne. Było to widoczne w naszym kraju, gdzie producenci zaniedbywali obowiązki z tego zakresu i występował dotkliwy brak części zamiennych.

More

Od fazy projektowania do gotowego wyrobu

Podczas prac związanych z istnieniem wyrobu trzeba sporządzić zestawienie faz cyklu istnienia (cyklu życia) wyrobu, w których przedsiębiorstwo pełni funkcję wiodącą, wykonawczą, kontrolną, wspomagającą itp.:

More

Wyrób i jego użytkownicy

Użytkownik często nie może sprawdzić, w jakim zakresie warunków otoczenia przebiega użytkowanie i jakie parametry funkcjonowania wyrobu (np. maszyny) są realizowane. Zagadnienie to ma dwa aspekty:

More

Zapotrzebowanie na specjalistów do spraw jakości i niezawodnośći

Trzeba jednak zauważyć, że wraz z przechodzeniem polskich przedsiębiorstw do gospodarki rynkowej zagadnienia jakości i niezawodności wyrobów są obecnie brane pod uwagę w coraz większym stopniu. W wielu przedsiębiorstwach tworzone są służby jakości i niezawodności oraz są wprowadzane metody zarządzania jakością, wzorowane na TQM. Wiele przedsiębiorstw czyni starania o uzyskanie certyfikatów jakości, zgodnych z normami ISO z serii 9000 na systemy zarządzania jakością i wiele z nich już takie certyfikaty uzyskało. Jednym z dużych przedsiębiorstw, które uzyskało certyfikat na „Zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem”, zgodny z normami ISO z serii 9002 oraz normami ISO 14001, jest Petrochemia Płock S.A. [3].

More

Zarządzanie przedsiębiorstwami w naszym kraju

Zarządzanie przedsiębiorstwami w naszym kraju powinno skupiać się na dążeniu do osiągania całkowitej jakości. Jest to nowa koncepcja zarządzania, w której pojęcie jakości dotyczy nie tylko wyrobów lub usług, lecz także procesów ich wytwarzania lub przygotowania, warunków pracy załogi przedsiębiorstwa, stosunków między pracownikami wewnątrz firmy, a także kontaktów z otoczeniem, w tym etyki działań, ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności, właściwego traktowania klientów itp. Oznacza to realizację nowego sposobu gospodarowania, w którym maksymalizacja zysków (zwłaszcza krótkookresowych) nie stanowi nadrzędnego celu działalności przedsiębiorstwa. Takie gospodarowanie prowadzi do nowej cywilizacji, w której są stosowane coraz nowocześniejsze, perfekcyjne techniki wytwarzania wyrobów lub świadczenia usług, umożliwiające harmonijne ich powiązanie z wymaganiami ludzi i z warunkami przyrodniczymi. Techniki takie muszą być jednak ukierunkowane na szeroko rozumianą jakość lub – inaczej sprawę ujmując – na ciągłe doskonalenie jakości, w co muszą być w pełni zaangażowani wszyscy pracownicy.

More

Zasady zarządzania przedsiębiorstwem

Te 14 zasad zarządzania przedsiębiorstwem w aspekcie sterowania jakością i niezawodnością opublikowano w USA w 1991 r. na podstawie analizy podstaw sukcesów firm japońskich w ich konkurencyjnej walce z amerykańskimi. Zasady te stanowią punkt wyjścia programów sterowania jakością i niezawodnością.

More

Zintegrowane systemy zarządzania

Obecnie przedsiębiorstwa wprowadzają zintegrowane systemy zarządzania zgodnie z normami ISO 9000/14000. Przykładem takiego systemu jest wspomniany wyżej „Zintegrowany system zarządzania jakością i środowiskiem Petrochemii Płock S.A.” [3].

More

Zwiększanie jakości i niezawodności wyrobu

Zwiększanie jakości i niezawodności wyrobu zapewnia oszczędności materiałów i robocizny, zmniejszenie: zużywania się maszyn, kosztów reklamacyjnych, strat z rabatów na wyroby niepełnowartościowe, kosztów gwarancyjnych, trudności w sterowaniu produkcją, opóźnień dostaw i skrócenie cyklu produkcyjnego, a także uzyskanie zadowolenia pracowników z tego, że pracują w dobrej firmie, zwiększenie rynkowej konkurencyjności wyrobu i zaufania nabywców do przedsiębiorstwa itp.

More