Analiza ekonomicznych aspektów jakości i niezawodności wyrobów

Porównanie nakładów na zapewnienie jakości i niezawodności na etapach projektowania, wytwarzania i użytkowania oraz eksploatacji wyrobu może, w przybliżeniu, dać wynik następujący: jeżeli koszty te w projektowaniu wynoszą 1, to w wytwarzaniu 3 do 5 lub nawet więcej, a w użytkowaniu i eksploatacji 10 lub więcej. Jest tak dlatego, że na projektowanie nakłady ponosi się jeden raz dla danego typu wyrobu (czy nawet dla całego tzw. „typoszeregu”), w wytwarzaniu ponosi się je dla każdego egzemplarza, których mogą być tysiące lub nawet miliony, lecz czas wytwarzania egzemplarza jest krótki (liczony w godzinach) w porównaniu do czasu jego użytkowania i eksploatacji, który najczęściej jest wyrażany w latach.

Podczas analizowania ekonomicznych aspektów jakości i niezawodności wyrobów trzeba brać pod uwagę fakt, że podejmowane a następnie realizowane decyzje z tego zakresu pociągają za sobą wiele bezpośrednich i pośrednich skutków ekonomicznych w przedsiębiorstwie i na otaczających je rynkach. Skutki te powinny być identyfikowane, a ponadto należy dążyć do wyznaczenia ilościowych zależności z tego zakresu. Umożliwi to podejmowanie racjonalnych (ze względu na interesy i cele przedsiębiorstwa) decyzji jakościowych. Podstawą podejmowania takich decyzji są najczęściej kryteria ekonomiczne, chociaż nie są one jedynymi, które należy uwzględniać. Kryteria te są opracowywane przy uwzględnieniu zarówno ekonomicznie korzystnych jak i niekorzystnych dla przedsiębiorstwa skutków. Do skutków korzystnych można zaliczyć poprawę opinii o wyrobach przedsiębiorstwa i wzrost sprzedaży oraz wynikający stąd wzrost przychodów i zysku itp., natomiast do skutków niekorzystnych – wzrost kosztów zapewnienia jakości, wzrost wymagań stawianych dostawcom materiałów oraz trudności w wyborze dostawców, zwiększenie zakresu i kosztów kontroli technicznej itp. Skutki takie powinny być wyrażone w jednostkach pieniężnych i porównywane w formie odpowiednio dobieranych wskaźników. Rachunek ekonomicznej efektywności decyzji dotyczących jakości i niezawodności wyrobu wynika z wartościowania tych decyzji w kategoriach finansowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>