Analiza kosztów jakości

Analiza kosztów jakości jest znaczącym narzędziem zarządzania, które zawsze jest ukierunkowane na poprawę wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwo, przy czym szczególnie chodzi o poprawę wskaźników produktywności wyznaczanych jako stosunek przychodów do nakładów. Ogólny wskaźnik produktywności jest wielkością bezwymiarową, gdyż zarówno nakłady jak i przychody są wyrażane w jednostkach pieniężnych. Wyznaczane są także cząstkowe wskaźniki produktywności, takie jak np.: wskaźnik produktywności kwalifikowanej pracy ludzkiej, wskaźnik produktywności wykorzystywanej energii, wskaźnik produktywności maszyn i urządzeń wytwórczych itp. Jakość procesów wytwórczych wpływa na wartości tego rodzaju wskaźników. Z tego względu zapewnienie jakości procesów wytwórczych ma istotne znaczenie ekonomiczne.

Jedynie przez rzeczywistą poprawę jakości i podwyższanie niezawodności wyrobów możliwe jest długookresowe obniżanie kosztów i uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, zwłaszcza przy ukształtowanym już rynku nabywcy i globalizacji konkurencji. Większość przedsiębiorstw nie bierze jednak tego pod uwagę.

Obrót środków finansowych, koszty materiałów, koszty robocizny, koszty energii itp. są szczegółowo wyliczane w każdym miesiącu, kwartale i roku, natomiast koszty powstające w wyniku źle wykonanej pracy, spowodowane błędami jakościowymi, zwykle nie są znane. Najczęściej są one ukryte w tzw. ogólnych kosztach, a kierownictwo przedsiębiorstw godzi się z pewnym poziomem wadliwości procesów wytwórczych i świadczeń gwarancyjnych, uważając to za normalną sytuację. Trzeba jednak brać pod uwagę podstawowy fakt, że żaden klient nie chce płacić za koszty źle wykonanej pracy, które zwiększają jednostkowe koszty wyrobów, pogarszają ich jakość i niezawodność oraz zmniejszają relatywną wartość. Na skutek wzrastającej konkurencji coraz trudniejsze jest przenoszenie kosztów źle wykonanej pracy na ceny wyrobów, co obniża zyski i pogarsza sytuację ekonomiczną przedsiębiorstwa.

Wyrób jest projektowany dla zakładanych warunków użytkowania i eksploatacji

Wytwórcy dokładają starań, aby dostarczane na rynek wyroby były zgodne z wymaganiami projektanta, lecz często w początkowym okresie użytkowania ujawniają się rozmaite wady wytwórcze. Zakładanie, że wszystkie warunki użytkowania dało się przewidzieć podczas projektowania, jest podejściem zbyt optymistycznym. Nabywca ma prawo do otrzymania wyrobu o zadowalającej jakości i niezawodności oraz relatywnej wartości. Gdy wyrób zawiedzie jego oczekiwania, na dostawcy ciąży obowiązek zmniejszenia przykrości, na jakie nabywca został narażony. Dostawca powinien natychmiast przystąpić do naprawy lub wymiany uszkodzonego wyrobu. Nie wszyscy dostawcy zdają sobie sprawę z tego, że ich obowiązkiem jest nie tylko opieka nad sprzedanym wyrobem, która obejmuje zmniejszanie do minimum ujemnych dla nabywcy skutków niezadowalającej jakości i niezawodności wyrobu, lecz także poprawa wyrobu, która musi obejmować zbieranie, gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących sprzedanych wyrobów, skarg, reklamacji, opinii i uwag nabywców itp. oraz przekazywanie wyników analiz projektantom i działowi wytwarzania wyrobów w celu ich doskonalenia.

Wyrób jest projektowany dla zakładanych warunków użytkowania i eksploatacji. Ważne jest to, by dokładnie podać nabywcy (w instrukcji użytkowania i obsługi) sposoby i zakresy warunków użytkowania, dopuszczalne parametry funkcjonowania wyrobu, wymagania dotyczące jego obsługi technicznej i technologicznej oraz sposobów wykonywania i zakresów napraw po uszkodzeniach oraz zapobiegawczych wymian w znacznym stopniu zużytych elementów, a także sposoby diagnozowania i oceny stanu technicznego takich elementów itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>