Analiza zgromadzonych informacji na temat uszkodzonych samochodów

Podczas analizy zgromadzonych informacji [25], uszkodzenia samochodów podzielono na cztery kategorie w zależności od wywoływanych nimi skutków:

– pogorszenie bezpieczeństwa jazdy,

– podważenie dotychczasowej dobrej opinii o producencie (np. na skutek unieruchomienia pojazdu na długi czas),

– wielkość kosztów naprawy,

– kłopoty przyczynione klientowi, które wywołują jego niezadowolenie.

Po wykryciu przyczyn wywołujących uszkodzenia wyrobów należy podjąć decyzje o zmianach w konstrukcji wyrobu lub w procesie jego wytwarzania. Decyzje te powinny być poprzedzone analizą ich skutków, gdyż wprowadzanie zmian wiąże się ze znacznymi kosztami, wynikającymi nie tylko z konieczności przeprowadzenia prac projektowych i badań nowych rozwiązań konstrukcyjnych lub technologicznych, lecz także z odpowiednimi zmianami w procesach wytwórczych oraz z kosztami już wyprodukowanych części zamiennych, które mogą nie pasować do nowych wyrobów. Zapobieganie stwierdzonym podczas użytkowania i eksploatacji wyrobów wadom i uszkodzeniom jest dla przedsiębiorstwa korzystne także pod względem ekonomicznym.

Informacje o uszkodzeniach podczas użytkowania oraz o naprawach wyrobów powinny obejmować nie tylko opisy uszkodzeń, przypuszczalne ich przyczyny i wywoływane skutki oraz sposoby naprawy, lecz także czas poprawnego funkcjonowania i czas napraw. Dane statystyczne umożliwiają wyznaczanie ocen:

– 1) ilościowych charakterystyk niezawodności wyrobów, takich jak: funkcja niezawodności, R(t), funkcja intensywności uszkodzeń, A,(r), dystrybuanta, F(t), lub gęstość prawdopodobieństwa czasu do uszkodzenia się wyrobu, f(t), średni czas do pierwszego uszkodzenia się wyrobu, r,, lub średni czas między uszkodzeniami wyrobu (MTBF), Tz

– 2) charakterystyk napraw wyrobów: dystrybuanta rozkładu czasu naprawy, G(f), lub funkcja gęstości prawdopodobieństwa rozkładu czasu naprawy, g(ł), średni czas naprawy, J0

– 3) charakterystyk gotowości wyrobów naprawialnych: współczynnik gotowości, kg{t), oraz stacjonarna wartość współczynnika gotowości, kg, itp.

Wiarygodne oceny takich charakterystyk mogą być wyznaczone tylko na podstawie badań zachowania się wyrobów podczas użytkowania i eksploatacji w naturalnych warunkach. Wyniki badań dostarczają wielu informacji, które w sprzężeniach zwrotnych mogą być wykorzystane do doskonalenia konstrukcji wyrobu, procesów wytwórczych i dystrybucyjnych oraz serwisowej opieki nad wyrobami. Badania laboratoryjne nie dają pełnego obrazu skutków długotrwałego oddziaływania otoczenia na wyrób oraz wpływu sposobu użytkowania i eksploatacji na niezawodność wyrobu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>