Bibloteka Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie

BIBLIOTEKA Wyższej Szkoły ekologii i Zarządzania w Warszawie nie wytworzonych powinno znaleźć się średnio tylko 3,4 sztuki wadliwych egzemplarzy, tzn. wartość ppm wyniesie wówczas 3,4. Aby uzyskać taki wynik, parametry procesów wytwórczych muszą być utrzymywane w bardzo wąskich granicach, a rozrzut badanej cechy X w wytwarzanych egzemplarzach wyrobu musi być bardzo mały w porównaniu do zakresu dopuszczalnych wartości tej cechy o dolnej granicy tolerancji DLT i górnej granicy tolerancji GLT. Granice te (DLT i GLT) umożliwiają wyznaczenie zakresu dopuszczalnych wartości cechy X, oznaczonego T\ T = GLT – DLT.

Na podstawie porównania uzyskiwanego w procesie wytwórczym rozrzutu wartości cechy X z dopuszczalnym zakresem jej wartości T jest definiowany tzw. wskaźnik poprawności procesu wytwórczego Cp jako stosunek zakresu wartości dopuszczalnych do sześciu sigm (±3o): c = GLT – DLT = T_ p 60 60

Wskaźnikowi Cp nadawane są różne nazwy. W literaturze anglojęzycznej jest przyjmowana nazwa: wskaźnik zdolności procesu (Process Capability Index), lub wskaźniki zdolności (Capability Indices) odnoszone do procesów wytwórczych lub do maszyn albo urządzeń wykorzystywanych w procesach wytwórczych. Podobnie w języku niemieckim wskaźniki te są nazywane wskaźnikami zdolności (Fachigkeitsindizes). Również w Polskiej Normie: PN-ISO 3534-2 jest stosowany termin: wskaźnik zdolności. Takie nazwy nie wskazują jednak, jakiej cechy procesu lub maszyny wskaźniki te dotyczą. Z tego względu w pracy [20] przyjęto nazwy: zdolność jakościowa procesu lub zdolność jakościowa maszyny, które wskazują, że chodzi o jakość. Wyrażenie zdolność jakościowa, w odniesieniu do maszyny lub realizowanego przy jej użyciu procesu, nie wydaje się właściwe. W niniejszej pracy została zaproponowana nazwa: wskaźnik poprawności procesu, która wydaje się lepiej oddawać ideę treści wiązanej z wartościami wskaźnika Cp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>