Błędne wprowadzanie TQM

Zasadniczymi przyczynami, które powodują, że wprowadzanie TQM nie przynosi spodziewanych efektów, są:

– brak silnego zaangażowania się ze strony najwyższego kierownictwa firmy,

– nieodpowiedni czas i niewłaściwie opracowane plany i harmonogramy prac,

– niewłaściwe kwalifikacje kierowników i pracowników,

– brak widocznych sukcesów w krótkim czasie, co rodzi zniechęcenie,

– niejednolite strategie działalności członków kierownictwa firmy,

– niewłaściwie dobrane cele i wskaźniki,

– wyrażanie uznania za indywidualne osiągnięcia, a nie za sukcesy zespołowe,

– nieodpowiednie stosowanie bodźców finansowych,

– brak delegowania rzeczywistej odpowiedzialności na pracowników,

– utrzymanie dawnej struktury i dawnych metod zarządzania,

– niewłaściwa organizacja i nieodpowiedni podział odpowiedzialności,

– przestarzałe procesy podstawowe i pomocnicze.

– We wdrażaniu systemu TQM pomagają takie działania, jak:

– odpowiednia komunikacja ze strony najwyższego kierownictwa (przewodniczącego zarządu i naczelnego dyrektora)

– robocze narady w działach i innych komórkach organizacyjnych w celu wypracowania najefektywniejszych metod zapewniania jakości wszystkich prac

– uznawanie i wyróżnianie zarówno osiągnięć zespołowych, jak i indywidualnych

– wprowadzanie koniecznych zmian personalnych

– bezpośrednie rozmowy indywidualne kierowników poszczególnych szczebli zarządzania z podległymi im pracownikami, aby móc uzgodnić cele przedsiębiorstwa z celami indywidualnymi

– reorganizacja systemu zarządzania i delegowanie uprawnień oraz odpowiedzialności na coraz niższe szczeble zarządzania aż do pracowników bezpośrednio wykonawczych

– zmiana kryteriów oceny pracowników z uwzględnieniem ich przydatności do realizacji strategicznych celów przedsiębiorstwa

– ukierunkowania zarządzania na zespoły pracowników, co wiąże się ze zmianą form organizacji produkcji.

Wprowadzenie TQM wywołuje zmiany w przebiegu produkcji i we wszystkich procesach realizowanych w przedsiębiorstwie, co dotyczy każdego pracownika. Dlatego konieczne jest ujmowanie wszystkich działań cząstkowych całościowo (systemowo), jako elementów nadrzędnego systemu TQM. Nie należy łudzić się że kompleksowe zarządzanie jakością wszystkich prac w firmie uda się zrealizować w ciągu kilku miesięcy, gdyż proces wdrażania TQM musi trwać kilka lat, a później musi następować ulepszanie metod zarządzania jakością, wynikające z konieczności dostosowywania się do zachodzących zmian rynkowych. Osiągane ulepszenia mogą być bardzo duże i mogą wynosić nie tylko 10-20%, lecz nawet przekraczać 50% w odniesieniu do niektórych wskaźników, a zmniejszenie liczby wad wytwarzanych wyrobów może wynosić 10-rl00 razy. Wprowadzenie zespołów, które same ponoszą odpowiedzialność za jakość i wielkość kosztów wyrobu, pociąga za sobą szczegółowe analizy (dokonywane przez każdy zespół), czy planowane zamiany nie będą wymagały zbyt dużych inwestycji i jaki będzie ich wpływ na wytwarzane wyroby.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>