Budowanie obiektów technicznych

Obiekty techniczne budujemy głównie w celu skutecznego wykonywania stawianych sobie zadań dzięki wykorzystywaniu funkcjonowania tych obiek- tów w oddziaływaniu na przedmioty, których stan chcemy zmienić. Ponieważ wiele zadań można wykonać tylko wtedy, gdy wystąpią odpowiednie warunki otoczenia, więc ważnym zagadnieniem jest zakres warunków, w jakim obiekt techniczny może być użytkowany. Użytkowanie obiektu niezgodnie z jego przeznaczeniem, tzn. poza zakresem warunków, na jaki był on zbudowany, może szybko prowadzić do uszkodzenia obiektu, lecz takie uszkodzenie nie ma związku z jego niezawodnością. Można stwierdzić, że użytkownik celowo doprowadził do uszkodzenia obiektu i na taką decyzję trudno mieć wpływ w projektowaniu czy podczas wytwarzania wyrobu. Na warunki otoczenia na ogół nie mamy wpływu i musimy dostosowywać nasze działania do zaistniałej sytuacji. Możliwość osiągnięcia celów będzie wówczas zależeć nie tylko od poprawnego funkcjonowania obiektu podczas wykonywania zadań, lecz także od zakresu warunków, w jakich obiekt ten może być użytkowany, oraz od czasu, w którym wystąpią takie właśnie warunki. Takie zagadnienia występują np. w przypadku produkcji rolniczej, gdzie możliwość wykonywania zadań zależy od odpowiednich warunków agrotechnicznych, które mają sezonowy charakter.

Wskazane powyżej zagadnienia staramy się rozpatrywać przy opracowaniu matematycznych modeli opisujących trwałość, niezawodność i gotowość obiektów technicznych. Podstawę dla takich opisów stanowi teoria prawdopodobieństwa, gdyż własności obiektów, charakterystyki warunków otoczenia, pojawiające się zadania, które chcemy wykonywać przy wykorzystaniu funkcjonowania obiektów technicznych itp., zmieniają się w przypadkowy sposób. W zależności od tego, jakie założenia przyjmie się przy opracowywaniu matematycznych modeli opisujących niezawodność, trwałość i gotowość obiektu, uzyskane wyniki mogą się istotnie różnić pod względem matematycznej złożoności. Stosunkowo proste modele matematyczne uzyskuje się przy założeniach w dużym stopniu ograniczających ogólność rozważań. Takie modele zostaną przedstawione.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>