CAQA część 2

– 7. Zakupy. Przygotowanie planów kontroli i odbioru dostawianych materiałów na podstawie dotychczasowych wyników badania dostaw. Opracowywanie i wprowadzanie do bazy danych nowych wymagań dotyczących nabywanych materiałów i usług oraz aktualizacja bazy danych w tym zakresie. Przekazywanie przez sieć komputerową nowych wymagań dostawcom i kooperantom oraz uzgadnianie z nimi tych wymagań.

– 8. Oznaczanie wyrobów i identyfikacja poszczególnych egzemplarzy. Opracowanie metod automatycznego znakowania każdego egzemplarza wyrobu, skoordynowanego z zamówieniami klientów, planami procesu wytwarzania i dystrybucji, oraz wprowadzanie stosowanych kodów do komputerowej bazy danych wykorzystywanej do sterowania procesami wytwórczymi i dystrybucyjnymi. Opracowanie metod automatycznego odczytywania kodów i identyfikacji egzemplarzy wyrobu oraz wykorzystywania wyników identyfikacji do sterowania przemieszczaniem wyrobów między stanowiskami roboczymi w procesach wytwarzania, a także procesami obróbkowymi i montażowymi. Opracowanie zakresów i metod kontroli międzyoperacyjnej oraz kontroli odbiorczej poszczególnych egzemplarzy zgodnie z wymaganym doborem ich cech. Utworzenie bazy danych dla dokumentacji pokontrolnej oraz opracowanie procedur korzystania z tej bazy w celu planowania dalszych czynności kontroli technicznej.

– 9. Sterowanie jakością procesów wytwórczych. Utworzenie komputerowej bazy danych z zakresu procesów technologicznych oraz wynikających z nich danych dla kontroli technicznej. Opracowywanie planów, zakresów i instrukcji kontroli technicznej dotyczącej jakości wytwarzanych partii wyrobów i stabilności procesów wytwórczych.

– 10. Kontrola i badania jakości. Wspomaganie zarządzania procesami międzyoperacyjnej kontroli technicznej oraz kontroli odbiorczej gotowych elementów i wyrobów finalnych. Rejestracja, gromadzenie i przetwarzanie danych z kontroli międzyoperacyjnej, kontroli odbiorczej oraz kontroli stabilności procesów wytwórczych. Wykorzystywanie wyników kontroli do opracowania celów i planów poprawy jakości.

– 11. Kontrola przyrządów pomiarowo-kontrolnych. Utworzenie komputerowej bazy danych o przyrządach kontrolno-pomiarowych wraz z wymaganymi okresami i terminami ich legalizacji, kalibracji itp. Przekazywanie planów czynności legalizacyjnych i kalibracyjnych zainteresowanym działom przedsiębiorstwa. Utworzenie systemu automatycznej kontroli wskazań przyrządów pomiarowych.

– 12. Kontrolowanie wywiązywania się osób z odpowiedzialności za zapewnianie jakości i niezawodności wyrobów. Utworzenie bazy danych o osobach odpowiedzialnych za zapewnianie jakości i niezawodności wyrobów wraz z zakresami ich kompetencji i odpowiedzialności. Gromadzenie wyników auditu jakościowego oraz postanowień protokołów pokontrolnych i kontrola wykonania tych postanowień zgodnie z podanymi terminami.

– 13. Postępowanie z wyrobami o niewłaściwej jakości. Utworzenie bazy danych o rodzajach wad wyrobów oraz o decyzjach dotyczących wadliwych egzemplarzy (złomowanie, poprawianie, obniżenie gatunku i ceny itp.). Opracowanie procedur wykrywania przyczyn wywołujących wadliwość procesów wytwórczych oraz procedur dobierania przedsięwzięć eliminujących takie przyczyny, wdrażania tych przedsięwzięć, kontroli ich skuteczności i rejestracji wyników. Opracowanie komputerowych procedur szacowania strat ponoszonych na skutek wadliwości wyrobów, rejestracji wyników obliczeń i przekazywania ich kierownictwu przedsiębiorstwa, służbom zapewniania jakości i wydziałom wytwórczym.

– 14. Działania korygujące niestabilność procesów wytwórczych. Komputerowe wspomaganie statystycznej oceny wskaźników jakości procesów wytwórczych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania statystycznego do obróbki danych zawartych w kartach kontrolnych SPC (Statistical Process Control), a także rejestracja wyznaczanych ocen. Opracowanie procedur korygujących przebiegi procesów wytwórczych oraz ich stosowanie, jeśli wyniki oceny wskazują na taką konieczność, a także kontrola skuteczności działań korekcyjnych i rejestrowanie ich wyników. Tworzenie bazy danych charakteryzujących skuteczność procedur korekcyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>