CAQA część 3

– 15. Transport wewnętrzny, pakowanie, dystrybucja i przechowywanie wyrobów. Utworzenie bazy danych o uszkodzeniach lub pogorszeniu jakości wyrobów w ww. procesach, o przyczynach je wywołujących oraz sposobach eliminacji takich przyczyn. Utworzenie bazy danych o pomyłkach w dystrybucji wyrobów w porównaniu do zamówień, skutkach pomyłek i sposobach ich unikania.

– 16. Gromadzenie i przechowywanie danych o jakości i niezawodności wyrobów. Utworzenie komputerowej bazy danych o jakości i niezawodności wyrobów, w tym bazy danych o dokumentacji zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz zapewniania jakości wszystkich prac w przedsiębiorstwie. Opracowanie procedur zarządzania jakością wszystkich prac w przedsiębiorstwie oraz sterowania jakością i niezawodnością wyrobów, gromadzenia wyników wdrażania tych procedur, oceny ich skuteczności itp. Opracowanie procedur aktualizacji baz danych o jakości i niezawodności.

– 17. Wspomaganie auditów wewnętrznych. Utworzenie komputerowej bazy danych o auditach wewnętrznych przeprowadzanych przez Biuro Samokontroli Służby Jakości i Niezawodności w przedsiębiorstwie, przy czym baza ta powinna zawierać plany auditów oraz ich wyniki, wnioski i zalecenia przekazywane do poszczególnych kierownictw i do zainteresowanych działów przedsiębiorstwa, a także wyniki kontroli realizacji takich zaleceń i wniosków. Opracowanie procedur aktualizacji bazy danych i wyszukiwania informacji.

– 18. Szkolenia z zakresu jakości i niezawodności. Utworzenie bazy danych o szkoleniach pracowników, obejmującej plany i zakresy szkolenia wszystkich grup pracowników oraz dane o przeprowadzonych szkoleniach. Opracowanie procedur oceny wyników szkoleń, komputerowego gromadzenia i analizowania tych wyników, przekazywania wynikających z takich ocen wniosków kierownictwu przedsiębiorstwa oraz kierownikom poszczególnych działów i służb. Opracowanie procedur oceny wpływu szkoleń na poprawę jakości wszystkich prac w przedsiębiorstwie oraz poprawę jakości i niezawodności wyrobów.

– 19. Serwisowa opieka nad sprzedanymi wyrobami. Utworzenie komputerowej bazy danych o: użytkowaniu i eksploatacji wyrobów, ich uszkodzeniach, naprawach gwarancyjnych i naprawach wykonywanych w ramach rękojmi, a także o przeglądach gwarancyjnych i przeglądach oraz naprawach po okresie gwarancji i rękojmi, o zapotrzebowaniu na części zamienne oraz specjalne materiały eksploatacyjne itp. Opracowanie procedur zbierania i analizowania reklamacji, uwag i opinii klientów oraz oceny stopnia satysfakcji klientów z użytkowanych wyrobów przedsiębiorstwa.

– 20. Stosowanie metod statystycznych w ocenie jakości i niezawodności wyrobów. Utworzenie komputerowej bazy danych zawierających metody statystycznych badań i oceny jakości i niezawodności wyrobów. Opracowywanie planów badań niezawodności, statystycznej kontroli jakości wytwarzanych partii wyrobów i stabilności procesów wytwórczych. Gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i przechowywanie wyników badań jakości i niezawodności wyrobów oraz opracowywanie procedur wykorzystywania wyników do sterowania jakością i niezawodnością.

Integracja systemu CAQA z systemem informacyjno-informatycznym przedsiębiorstwa

Komputerowe wspomaganie może być pomocne w realizacji tego rodzaju zadań, a wiele czynności może być przez system CAQA wykonywanych automatycznie, zgodnie z oprogramowaniem komputerów znajdujących się w tym systemie. Automatyzacja może dotyczyć takich czynności, jak aktualizowanie baz danych, obliczanie rozmaitych wskaźników, selekcja i zestawianie potrzebnych informacji oraz przesyłanie takich dokumentów do kierownictwa przedsiębiorstwa lub do zainteresowanych nimi działów lub służb itp. System CAQA powinien być włączony w system informacyjno-informatyczny przedsiębiorstwa, funkcjonujący w ramach systemu CIM łub CIMM.

Integracja systemu CAQA z systemem informacyjno-informatycznym przedsiębiorstwa jest najczęściej dokonywana przez łączenie komputerów wykorzystywanych we wspomaganiu zapewniania jakości w lokalne sieci, które są następnie dołączane do już utworzonej w systemie CIM lub CIMM sieci komputerowej. Dokonanie takiej integracji nie jest łatwym zadaniem, gdyż w zapewnianiu jakości i niezawodności wyrobów wykorzystywane są nie tylko dane uzyskiwane w przedsiębiorstwie, lecz także informacje spoza przedsiębiorstwa – dotyczące użytkowania i eksploatacji wyrobów. Może powstać potrzeba utworzenia rozległej sieci komputerowej obejmującej duży obszar kraju lub dołączenia się do już istniejących sieci o zasięgu globalnym. Jest to możliwe ze względu na rozwój tzw. techniki informacyjnej, IT {information Technology), która swym zasięgiem objęła już niemal cały świat. Wiele jednostek organizacyjnych i procesów zostało powiązanych przez systemy pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania oraz przepływu informacji, tak że nawet bardzo złożone procesy z tego zakresu nie są widoczne dla klientów, którzy jednak mogą wykorzystywać możliwości IT.

System komputerowego wspomagania w zapewnianiu jakości i niezawodności wyrobów

System komputerowego wspomagania w zapewnianiu jakości i niezawodności wyrobów, CAQA, jest podsystemem systemu zapewniania jakości i niezawodności wyrobów lub systemu całkowitego zarządzania jakością wszystkich prac w przedsiębiorstwie, TQM.

Obecnie w przedsiębiorstwach już istnieją lub są tworzone służby zajmujące się zarządzaniem i sterowaniem jakością wszystkich prac, zapewnianiem jakości i niezawodności wyrobów, kontrolą techniczną i kontrolą odbiorczą wyrobów, pomiarami itp. System CAQA, tworzony zgodnie z potrzebami takich służb, ma stanowić swoiste „narzędzie” wspomagające ich działania i powinien być odpowiednio „wkomponowany” w służby jakości przedsiębiorstwa. Integracja wymaga nie tylko utworzenia odpowiedniego systemu CAQA, lecz także dokonania zmian w już istniejącym w przedsiębiorstwie systemie zapewniania jakości i niezawodności wyrobów lub systemie całościowego (kompleksowego) zarządzania jakością, TQM. Zmiany mogą mieć charakter techniczno-organizacyjny, lecz najważniejsze są zmiany w sposobach myślenia i działania pracowników firmy, którzy powinni dążyć do wykorzystania możliwości, jakich dostarczy im system komputerowego wspomagania jakości. Niezbędne jest opanowanie przez pracowników umiejętności posługiwania się techniką komputerową w układach sieciowych, a to wymaga zatrudnienia specjalistów z tego zakresu oraz przeszkolenia wszystkich pracowników służb jakości przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie systemu CAQA powinno obejmować wszystkie wykonywane w przedsiębiorstwie prace, poczynając od procesów projektowania wyrobu oraz procesów wytwarzania go, poprzez przygotowanie wytwarzania, aż po dystrybucję gotowych wyrobów, opiekę gwarancyjną nad sprzedanymi wyrobami i serwis po okresie gwarancji wraz z badaniem opinii nabywców o jakości i niezawodności wyrobu.

System CAQA powinien być zintegrowany także z systemem komputerowego sterowania procesami wytwórczymi (CIM), gdyż niezbędne jest automatyczne pozyskiwanie i gromadzenie danych o przebiegach procesów technologicznych oraz o mierzonych wartościach cech wytwarzanych wyrobów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>