CAQA w przedsiębiorstwie

Na rys. 10.5 podany jest schemat modelowania przepływu informacji (przy realizacji funkcji zapewniania jakości i niezawodności wyrobu) na etapie projektowania, gdy są wykorzystywane wyniki badania rynku, natomiast na rys. 10.6 – schemat przepływu informacji na dalszych etapach prac związanych z wyrobem.

Na podstawie opracowanego i przyjętego projektu można przystąpić do technicznej i organizacyjnej realizacji systemu CAQA w przedsiębiorstwie. Należy brać pod uwagę strategiczne kierunki rozwoju firmy, a także przewidziane w projekcie kierunki rozwoju systemu informacyjno-informatycznego przedsiębiorstwa oraz systemu CAQA, tak by tworzyć te systemy nie tylko „na daną chwilę”, lecz przyszłościowo. Wiąże się to z tworzeniem przyszłościowej bazy rzeczowej (rozwiązania architektoniczne, budynki, instalacje, pomieszczenia, meble, zabezpieczenia przeciwpożarowe itp.). Dotyczy to także sprzętu komputerowego, przy zakupie którego trzeba brać pod uwagę:

– ceny i koszty transportu,

– koszty instalacji,

– kompatybilność w stosunku do sprzętu, którym firma już dysponuje,

– możliwości dalszej rozbudowy,

– elastyczność w wykorzystywaniu do różnych celów,

– nakłady na szkolenie operatorów,

– koszty oprogramowania standardowego (uniwersalnego) i specjalistycznego,

– niezawodność, koszty napraw oraz zakresy wymaganej konserwacji i obsługi technicznej itp.,

– możliwość i terminy pojawiania się na rynku nowych rozwiązań sprzętowych i programowych ze względu na duży postęp techniczny w technice komputerowej oraz w jej aplikacjach w sferach: zarządzania, pomiarów, kontroli i sterowania przebiegami procesów wytwórczych, dystrybucyjnych i eksploatacyjnych.

Ważną decyzją jest przyjęcie czasu, w jakim projektowany system CAQA powinien być w przedsiębiorstwie wdrożony. Kierownictwo często zakłada bardzo krótki czas wdrożenia takiego systemu, zwracając głównie uwagę na czas zakupu i instalacji sprzętu komputerowego. Jest to jednak dopiero początkowy etap działań. Najważniejszą sprawą jest odpowiednie „wkomponowanie” systemu CAQA w już istniejący w przedsiębiorstwie system zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz jakości wszystkich prac. Taki system zawsze w przedsiębiorstwie funkcjonuje, chociaż może być trudny do konkretnej identyfikacji, jeżeli w firmie nie zostały utworzone specjalne jednostki organizacyjne służb jakości i niezawodności, co obecnie jednak rzadko występuje.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>