CAQA

System komputerowego wspomagania zapewniania jakości, CAQA, w zakresie realizacji postanowień zawartych w normie ISO 9001 „Systemy jakości

– modele zapewniania jakości”, może być w przedsiębiorstwie wykorzystany w 20 rodzajach przedsięwzięć, które są ujęte w tej normie:

– 1. Odpowiedzialność kierownictwa przedsiębiorstwa. Możliwość szybkiej i wszechstronnej analizy danych o jakości prac we wszystkich działach i służbach, o jakości i niezawodności wyrobów, o skutkach zbyt niskiej jakości i niezawodności (wadliwość partii wyrobów, reklamacje i uwagi klientów, koszty gwarancyjne itp.), wykrywanie przyczyn niezadowalającego stanu, poszukiwanie przedsięwzięć zapobiegawczych w skali strategicznej i taktycznej, wytyczanie możliwych do osiągnięcia celów oraz planowanie środków ich realizacji itp.

– 2. System jakości. Opracowywanie procedur zapewniających uzyskanie wymaganego poziomu jakości prac w każdym dziale i służbie przedsiębiorstwa, z podaniem konkretnych celów oraz rozłożeniem odpowiedzialności

(takie procedury są zawarte np, w „Księdze jakości”). Nadzór nad opracowywaniem instrukcji wykonawczych z zakresu zapewniania jakości dla każdego stanowiska pracy w przedsiębiorstwie. Kontrola poprawności i wewnętrznej zgodności opracowanej dokumentacji (polityki jakości, procedur i instrukcji).

– 3. Analiza zleceń oraz zamówień. Utworzenie komputerowej bazy zleceń oraz zamówień i zarządzanie nią, zgodnie z przyjmowanym w przedsiębiorstwie systemem MRP I (Material Requirements Planning) lub MRP II (Manufacturing Resources Planning). Porównanie wymagań zawartych w zamówieniach materiałowych z wartościami cech mierzonych podczas kontroli dostaw, ocena jakości materiałów oraz ocena dostawców. Komunikowanie się z dostawcami za pośrednictwem sieci komputerowych w zakresie spełniania wymagań dotyczących dostaw w aspektach: jakościowym, asortymentowym, ilościowym, harmonogramowym itp.

– 4. Sterowanie jakością projektowania. Utworzenie bazy danych o rozwiązaniach projektowych dotyczących wyrobów, procesów przygotowania wytwarzania wyrobów, procesów wytwórczych itp. Dostarczanie projektantom potrzebnych im danych dotyczących: wymagań klientów z zakresu jakości i niezawodności wyrobów, które są projektowane, wyników analiz FMEA, które były wykonane dla już wytwarzanych wyrobów, oraz weryfikacji tych wyników na podstawie obserwacji wyrobów w użytkowaniu i eksploatacji, jakości i niezawodności wyrobów firm konkurencyjnych, możliwości wytwórczych, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje, możliwości dostawców materiałów itp. Opracowywanie procedur oceny projektów podczas ich odbioru i zatwierdzania.

– 5. Sterowanie wykonaniem i kontrola dokumentacji. Opracowywanie procedur komputerowej weryfikacji wewnętrznej zgodności elementów dokumentacji z podawaniem wykrytych niezgodności oraz procedur automatycznej aktualizacji całej dokumentacji po wprowadzaniu zmian w poszczególnych jej elementach oraz wprowadzanie takich zmian i informowanie o nich zespołu projektantów. Utworzenie komputerowej bazy dokumentacji projektowej oraz procedur wyszukiwania niezbędnych informacji, sukcesywnego uzupełniania zawartości bazy i jej aktualizacji.

– 6. Dostawcy. Utworzenie komputerowej bazy o aktualnych i potencjalnych dostawcach. Opracowywanie programów auditów i planów oceny dostawców i kooperantów. Rejestracja wyników ocen dostawców oraz aktualizacja bazy danych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>