Category wyroby

Szacowanie kosztów napraw gwarancyjnych

Większość wyrobów to obiekty naprawialne, którym po uszkodzeniach można przywrócić stan zdatności. Często wykonuje się też naprawy zapobiegawcze, które powinny zapewnić wysoką niezawodność w użytkowaniu maszyn. Dotyczy to zwłaszcza maszyn użytkowanych okresowo, sezonowo lub kampanijnie, np. maszyn rolniczych, sprzętu wojskowego itp.

More

Koszty działalności zapobiegawczej

Koszty działalności zapobiegawczej – są to koszty ponoszone na planowanie poziomu jakości i niezawodności wyrobu, projektowanie sterowania jakości i niezawodności oraz sterowania procesami produkcyjnymi, metodami kontroli itp.

More

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE CZĘŚĆ 2

Produkcja wyrobów jest coraz częściej realizowana według kryteriów zaawansowanych technik wytwarzania (Advancend Manufacturing Technology – AMT) lub wysokiej techniki (High Technology – HT), albo obu tych technik łącznie – według kryteriów AMT/HT [6]. Najwyższą obecnie formą jest produkcja komputerowo zintegrowana, która obejmuje:

More

Analiza zgromadzonych informacji na temat uszkodzonych samochodów

Podczas analizy zgromadzonych informacji [25], uszkodzenia samochodów podzielono na cztery kategorie w zależności od wywoływanych nimi skutków:

More

MODELE NIEZAWODNOŚCI SYSTEMÓW

Przedstawione (p. 6.2 i 6.3) wskaźniki niezawodności były definiowane dla wyrobu traktowanego całościowo. Rzadko mamy do czynienia z wyrobem, który nie jest zbudowany z wielu elementów składowych. Niezawodność złożonych obiektów zależy od niezawodności ich elementów składowych. Z tego względu opisywane są zależności między niezawodnością wyrobu a niezawodnością jego części składowych dla wyróżnionych struktur wyrobów. Mówimy wówczas o tzw. systemowym ujęciu wyrobu ze względu na jego niezawodność. Zasadniczą sprawą jest identyfikacja struktury niezawodnościowej wyrobu, która może mieć rozmaitą postać.

More

ETAP WYTWARZANIA WYROBU – ROZWINIĘCIE

Przy przygotowywaniu procesu wytwarzania nowego wyrobu może okazać się, że nie wszyscy pracownicy mają wystarczające dla spełnienia nowych wymagań kwalifikacje, co wymaga opracowania programu i przeprowadzenia szkoleń o odpowiednim zakresie. Może też wynikać potrzeba zatrudnienia specjalistów o niezbędnych umiejętnościach itd. Sterowanie jakością i niezawodnością podczas przygotowania procesów wytwórczych powinno uwzględniać wszystkie tego rodzaju czynniki, które mogą mieć wpływ na wynik wytwarzania (rys. 8.6). W szczególności należy dokonać:

More

Karty kontrolne dla cech alternatywnych

Stosowane są także karty kontrolne, na które nanosi się różnice wartości średnich mierzonej cechy i rozstępu w kolejnych próbkach, zwane kartami kontrolnymi x-R.

More

Program „Niezawodność za wszelką cenę” – dalszy opis

Program ten również realizowano przez ponad 10 lat, aż do końca lat osiemdziesiątych, a wiele rozwiązań stosuje się do dzisiaj [27], Przyjęto alternatywne założenia:

More

Total Quality

Osiąganie całkowitej jakości, jak już wspomniano, jest możliwe dzięki stosowaniu specjalnych metod zarządzania, oznaczanych TQM (Total Quality Management), które istotnie rozszerzają tradycyjne pojęcie jakości, odnoszące się do wyrobów (lub usług). Obecnie jakość obejmuje, poza wyrobem (lub usługą), także procesy produkcji, poczynając od projektowania przez przygotowanie wytwarzania i wytwarzanie wraz z kontrolą, aż po dystrybucję, sprzedaż i serwis, a ponadto jakość pracy wszystkich pracowników (z kształtowaniem możliwie najlepszych warunków pracy), jakość stosunków międzyludzkich w procesach pracy w przedsiębiorstwie, oraz jakość stosunków przedsiębiorstwa z otoczeniem (ochrona środowiska naturalnego, etyka działalności, odpowiedzialność społeczna, wizerunek firmy itp.).

More

Systemy CAQ

Jak wynika z powyższego zestawienia, systemy komputerowego wspomagania jakości, CAQ, czy (obecnie coraz częściej wdrażane) systemy komputerowego wspomagania zapewniania jakości, CAQA, są podsystemami tworzonych w przedsiębiorstwach systemów komputerowego wspomagania wykonywanych prac. W początkowym okresie rozwoju systemów komputerowego wspomagania najwięcej uwagi poświęcano systemom wspomagania: projektowania, CAD, obliczeń inżynierskich, CAE, oraz planowania, CAP lub CAPP,

More

Sterowanie procesami wytwarzania

Idea takiej regulacji procesu wytwórczego jest wykorzystywana do sterowania jakością podczas wytwarzania wyrobów. Połączenie obu wymienionych wyżej zasad: zmniejszania naturalnego rozrzutu cech w wytwarzanych wyrobach i tzw. „centrowania” procesu wytwórczego (rys. 8.11), składa się na sterowanie jakością procesów wytwórczych. Sterowanie takie jest dokonywane na podstawie pomiarów wartości cechy X, uzyskiwanych w wyniku procesu wytwórczego w wyrobach. Proces wytwórczy jest traktowany całościowo, a pod uwagę brane są jego wyniki. W wielu przypadkach proces wytwórczy obejmuje wiele procesów cząstkowych, których liczba może wynosić kilkaset lub nawet wiele tysięcy. W takich przypadkach trzeba brać pod uwagę jakość wszystkich procesów cząstkowych i dla każdego z nich przyjmować odpowiednie założenia, dotyczące wartości wskaźników C oraz Cpk, gdyż poprawność całego procesu wytwarzania będzie zależała oa błędów i rozrzutu wartości kształtowanych w cząstkowych procesach cech wyrobu.

More

Stwierdzanie poprawności rozwiązań projektowych

Badania mające na celu sprawdzenie poprawności rozwiązań projektowych mogą być długotrwałe i kosztowne. Jest to jednak bardzo ważna faza procesu projektowania, gdyż nie ma innego w miarę pewnego sposobu, aby dokonać takiej oceny. Często kierownictwa przedsiębiorstw, chcąc szybko wprowadzić na rynek nowy wyrób, domagają się skrócenia czasu badań i ograniczają środki na ten cel. Można podać wiele przykładów, które przyniosły przedsiębiorstwom ogromne straty na skutek niewystarczającego dopracowania rozwiązań projektowych. Szczególnego rozgłosu nabierają wady samochodów osobowych, zwłaszcza gdy wiążą się z ryzykiem wypadków. Kilka renomowanych firm samochodowych informowało, za pośrednictwem środków masowego przekazu, o konieczności usuwania wad w tysiącach sprzedanych już pojazdów. Wady te dotyczyły układów kierowniczych, hamulcowych, zawieszenia itp. W jednym przypadku [25] w hydraulicznym układzie hamulcowym płytkę stalową zastąpiono odlewaną kokilowo płytką ze stopu cynku. Stop ten ulegał dość szybkiemu starzeniu, a przepuszczany przez podkładkę gaz przedostawał się do zbiornika płynu hamulcowego zmniejszając pewność hamowania. Tysiące samochodów trzeba było wycofać z eksploatacji i wymieniać wadliwe podkładki. Ryzyko finansowe przedsiębiorstwa przy ograniczaniu nakładów na dopracowanie konstrukcji podczas projektowania powinno być szacowane w odniesieniu do kosztów, jakie mogą powstać po stwierdzeniu wad już po sprzedaży wyrobów. Dlatego nie należy zaniżać nakładów na pełny cykl prac projektowych.

More

Zagadnienia związane z badaniem niezawodności wyrobów – dalszy opis

Tylko badania w naturalnych warunkach użytkowania i eksploatacji mogą dostarczyć miarodajnych danych dla oceny jakości i niezawodności wyrobów. Na podstawie wyników badań maszyn w naturalnych warunkach można weryfikować przyjmowane w teorii niezawodności założenia, przy których opracowano matematyczne opisy niezawodności i zdefiniowano ilościowe (funkcyjne i liczbowe) charakterystyki trwałości, niezawodności i gotowości obiektów technicznych. Weryfikacja umożliwia wybór, spośród podanych w literaturze modeli matematycznych, opisujących w ogólny sposób niezawodność obiektów, takich modeli, które byłyby odpowiednie dla badanych wyrobów. Może także się okazać, że niektóre założenia, przyjmowane w literaturze przy opisie niezawodności obiektów, nie są dla badanych wyrobów spełnione. Powstanie wówczas konieczność dokonania nowych opisów niezawodności tych wyrobów. Podstawą do teoretycznych rozważań są wyniki badań w naturalnych warunkach użytkowania i eksploatacji obiektów stosowanych w poszczególnych dziedzinach techniki.

More

Zagadnienia związane z badaniem niezawodności wyrobów

Przedział ufności, wyznaczony na poziomie ufności 0,95, dla tej oceny ma postać (0,329, 0,721). Zatem, z prawdopodobieństwem 0,95, prawdopodobień stwo uszkodzenia się wyrobu przed upływem 600 h będzie mieściło się w przedziale od 0,329 do 0,721 ocenić średni czas zdatności między uszkodzeniami oraz średni czas naprawy, a także wyznaczyć oceny współczynnika gotowości oraz ocenę stacjonarnej wartości tego współczynnika. Metody wnioskowania statystycznego nie odbiegają od wyżej omówionych, lecz badania są długotrwałe.

More

Kntrola techniczna wyrobów

Wyroby, które zostały odebrane przez kontrolę techniczną, podlegają dalszym operacjom, głównie transportowym i magazynowym, przy czym mogą być specjalnie opakowywane i przygotowywane do transportu, magazynowania i ewentualnego przechowywania [11]. Chodzi o to, by klienci otrzymywali wyroby dobrze zabezpieczone przed oddziaływaniami otoczenia, nienaruszone, w czystych i całych opakowaniach. Wprawdzie czynności tego rodzaju na ogół nie wchodzą w skład procesów wytwórczych, lecz składają się na procesy dystrybucji i przechowywania wyrobów, to jednak zabezpieczanie przed oddziaływaniami otoczenia i pakowanie może być powiązane z procesem wytwórczym. Dlatego zagadnienia zapewniania jakości i niezawodności wyrobów w procesach ich dystrybucji można rozpatrywać w powiązaniu z procesem wytwórczym.

More