Category wyroby

Korzyści z systemu CAQA

– Wprowadzenie systemu CAQA może przynieść firmie następujące korzyści:

– automatyczne pozyskiwanie, gromadzenie i przetwarzanie dużych ilości danych, związanych z rozmaitymi aspektami jakości wszystkich prac w firmie oraz z jakością i niezawodnością wyrobów

More

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Szczegółowe metody przeprowadzania autoanalizy w celu wdrażania TQM w przedsiębiorstwie są bardzo pracochłonne. Przybliżona ocena sytuacji przedsiębiorstwa w tym zakresie może być dokonana w ciągu dwu dni w wyniku udzielenia odpowiedzi na 35 pytań zawartych w kwestionariuszu nagrody MBA. W ocenie uczestniczą zewnętrzni konsultanci (biegli w wykonywaniu takich analiz), dyrektor naczelny przedsiębiorstwa i podlegli mu kierownicy dwóch następnych szczebli zarządzania, a więc łącznie 12-15 osób. Udział doświadczonych konsultantów zewnętrznych jest konieczny ze względu na to, że kierownictwo przedsiębiorstwa może dokonywać ocen zbyt optymistycznych. Po zbadaniu sytuacji w aspekcie danego pytania każdy z uczestników przydziela odpowiednią liczbę punktów odnoszoną do maksymalnej liczby, jaką można uzyskać gdyby w tym aspekcie sytuacja w przedsiębiorstwie była idealna. Następnie jest wyznaczana procentowa wartość średnia danej oceny i wynikająca z niej liczba punktów. Suma punktów daje przybliżony wynik oceny sytuacji przedsiębiorstwa.

More

Amerykańskie przedsiębiorstwa i „menadżer wyrobu”

W amerykańskich przedsiębiorstwach powstała funkcja tzw. „menedżera wyrobu” (Product Manager) oraz funkcje cząstkowe: „menedżera projektu” (.Project Manager), „menedżera jakości” (Quality Manager) itp. Do pełnienia tych funkcji są poszukiwani tzw. „nadludzie”, którzy nie tylko są wybitnymi fachowcami w zawodzie, lecz są ponadto zdolni, elastyczni, przewidujący, energiczni, uprzejmi, sympatyczni, umieją przekonać innych do swych racji itd. Tacy ludzie są poszukiwani, między innymi, wśród specjalistów do spraw jakości i niezawodności wyrobów.

More

ETAP WYTWARZANIA WYROBU CZĘŚĆ 2

Jakość i niezawodność projektowa jest (w założeniach) na ogół wyższa od jakości uzyskiwanej w wyniku procesu wytwórczego i od niezawodności wyrobu w użytkowaniu. Założenia projektowe są zazwyczaj zbyt optymistycz-

More

Zapobieganie powstawaniu uszkodzeń na etapie projektowania wyrobu

Zapobieganie powstawaniu uszkodzeń na etapie projektowania wyrobu jest korzystne pod każdym względem, w tym również pod względem ekonomicznym. W porównaniu do dalszych etapów istnienia wyrobu efektywność czynności zapobiegawczych podczas projektowania wyraża się tzw. „współczynnikiem 10” [33]. Oznacza to, że błąd przy projektowaniu powoduje dziesięciokrotnie większe koszty w wytwarzaniu wyrobów, błąd w procesie wytwórczym oznacza dziesięciokrotnie wyższe koszty w serwisie i stukrotnie większe koszty podczas użytkowania i eksploatacji wyrobu. Im wcześniej zapobiegnie się powstawaniu błędu, tym koszty usuwania go są mniejsze.

More

Zarządzanie środowiskiem i zarządzanie jakością jest podobne

W zbiorze ww. norm ISO są podane zasady projektowania, dokumentowania, tworzenia i wdrażania w przedsiębiorstwach systemów zarządzania, których działalność ma na celu trwałe zapewnienie oraz ciągłą poprawę jakości wyrobów, a także procedury kontroli i oceny efektywności stosowanych w tym celu przedsięwzięć. Normy te opisują system zarządzania jakością, który gwarantuje wymaganą jakość i niezawodność wyrobu niezależnie od pojedynczych osób i organizacji. Przyjmuje się jednak, że system zarządzania jakością jest zasadniczym podsystemem szerszego systemu zarządzania środowiskiem, przy czym występuje zasadnicza różnica w sensie prawnym, gdyż normy ISO z serii 9000 są tylko zalecane, natomiast wymagania z zakresu ochrony naturalnego środowiska są obligatoryjne i wszystkie przedsiębiorstwa powinny się do nich stosować. Systemy zarządzania środowiskiem są tworzone na podstawie rozporządzenia Unii Europejskiej UE nr 1836/93, które obowiązuje wszystkie przedsiębiorstwa przemysłowe w krajach wchodzących w skład Unii Europejskiej.

More