Cel „Księgi jakości”

Zgodnie z ISO 10013, celem „Księgi jakości” jest wprowadzenie i posługiwanie się w przedsiębiorstwie systemem zapewniania jakości i niezawodności wyrobów oraz, jeżeli jest to konieczne, prezentacja tego systemu instytucjom zewnętrznym, aby wykazać jego zgodność z wymaganiami norm ISO z serii 9000. Personel przedsiębiorstwa jest wprowadzany w politykę jakości poprzez szkolenia dotyczące między innymi zawartości „Księgi jakości”.

Dokumentacja systemu zarządzania jakością i niezawodnością wyrobów musi zawierać procedury zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. Procedura jest dokumentem opisującym sposoby postępowania w sprawie, której dotyczy. Inaczej mówiąc, każda procedura obejmuje pewną zamkniętą całość tematyczną i opisuje:

– co należy w tej sprawie robić,

– kto konkretnie ma to robić,

– w jakim celu ma to być zrobione,

– gdzie ta procedura będzie realizowana,

– kiedy procedura będzie stosowana,

– kto za te działania personalnie odpowiada.

Procedury zapewniania jakości i niezawodności wyrobów muszą (podobnie jak „Księga jakości”) mieć odpowiednią szatę graficzną i zawierać odpowiednie rozdziały. Opisy procedur mogą być wykonywane w postaci słownej, schematów blokowych, kart przebiegu procesów itp. Każda procedura powinna zawierać następujące informacje:

opis celu, który powinien zostać osiągnięty po wdrożeniu procedury,

– podanie przedmiotu, zakresu stosowania procedury i warunków jej realizacji,

– określenia treści pojęć stosowanych w procedurze i objaśnienia terminologiczne,

– wskazanie podstawowych dokumentów związanych z procedurą (normy ISO, normy krajowe, normy branżowe, polityka jakości przedsiębiorstwa), a także dokumentów niższego rzędu (instrukcje wykonawcze, plany realizacji, zapisy itp.),

– wskazanie osób odpowiedzialnych za realizację procedury i rozłożenie zakresów odpowiedzialności na każdą z tych osób,

– etapy realizacji procedury oraz niezbędne do tego środki,

– zapisy dotyczące wyników kontroli realizacji procedury, wniosków o wprowadzaniu w niej zmian, o wprowadzanych zmianach itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>