Cele pracowników

Sformułowanie celów jest dopiero początkiem prac. Konieczne jest szczegółowe uzgodnienie celów, zdefiniowanie celów dla każdego pracownika, systematyzacja działań oraz współdziałanie wszystkich pracowników firmy, aby nikt nie działał na własną rękę. Schemat procedury uzgadniania celów podano na rys. 9.4.

Każdy pracownik powinien dokładnie znać, rozumieć i akceptować stawiane mu cele dotyczące zapewniania jakości i niezawodności wyrobów, a ponadto powinien wiedzieć, jaki jest jego udział w sukcesie całego przedsiębiorstwa. Ważne jest identyfikowanie się pracowników ze stawianymi im celami i motywacja do ich osiągania. Tylko odpowiednia współpraca wszystkich pracowników może zapewnić realizację wyznaczonych celów. Pojedynczy człowiek, niezależnie od pozycji w hierarchii zarządzania, nie może wszystkiego osiągnąć. W firmie IBM [33] zidentyfikowano 15 głównych problemów, które mogą wywoływać wadliwość wytwarzanych wyrobów, oraz sprecyzowano parametry ilościowo charakteryzujące te problemy. Dla każdego parametru wyznaczono aktualną wartość oraz przyjęto wartości docelowe, które powinny być osiągnięte w ciągu roku i kilku następnych lat.

Za utrzymanie we właściwych zakresach wartości istotnych parametrów procesu wytwórczego odpowiedzialny jest pracownik na danym stanowisku roboczym. Za całość odpowiada kierownik projektu, odpowiedzialny w organizacji o macierzowej strukturze za podejmowanie niezbędnych działań usprawniających procesy wytwórcze. Jest to element jego własnych celów i część jego wynagrodzenia jest uzależniona od tego, czy założony na dany rok cel został w pełni osiągnięty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>