CHARAKTERYSTYCZNA FUNKCJA NIEZAWODNOŚCI

Jeżeli czas odnowy lub wymiany elementu jest porównywalny z czasem poprawnego funkcjonowania między uszkodzeniami, to w opisie musimy również uwzględniać rozkłady zmiennych losowych xo-, gdzie o oznacza, że chodzi o odnowę wyrobu naprawialnego (odnawialnego), zaś j jest numerem kolejnej odnowy (naprawy lub wymiany), j = 1, 2, 3, … Charakterystyki funkcyjne i wskaźniki liczbowe zmiennych losowych xoj są (obok charakterystyk zmiennych losowych x) podstawowymi charakterystykami niezawodności wyrobów odnawialnych (naprawialnych), dla których czas odnowy lub wymiany jest porównywalny z czasem poprawnego funkcjonowania do uszkodzenia lub między uszkodzeniami (rys. 6.14).

Jeżeli wszystkie zmienne losowe t. oraz zmienne losowe T i = 1,2, 3, …, j = 1, 2, 3, …, są odpowiednio, jednakowe, to mówimy nie tylko o średnim czasie funkcjonowania między uszkodzeniami Tz, (MTBF), lecz także o średnim czasie odnowy (wymiany) wyrobu, To.

Funkcyjną charakterystyką niezawodności takiego wyrobu jest współczynnik gotowości, kg(t), będący prawdopodobieństwem tego, że w chwili t wyrób jest w stanie zdatności (nie jest odnawiany).

Pomimo nazwy, współczynnik gotowości, kg(t) jest funkcją, której wartości zależą od czasu t. W miarę upływu czasu wartości funkcji kg(t), mogą dążyć do stacjonarnej wartości współczynnika gotowości, kg (rys. 6.15), która wyraża się przez średni czas między uszkodzeniami, T, oraz średni czas odnowy, To:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>