Czym jest rezerwa nieobciążona?

Rezerwa nieobciążona, czyli zimna, polega na tym, że od początku użytkowania systemu obciążony jest tylko jeden element (element podstawowy). Elementy rezerwowe nie są obciążone, lecz po uszkodzeniu się elementu podstawowego zostaje on natychmiast zastąpiony jednym z elementów rezerwowych. Mogą być rozpatrywane rozmaite przypadki, np. taki, w którym elementy rezerwowe nie zmieniają swoich właściwości podczas oczekiwania na włączenie ich do funkcjonowania, lub taki, że właściwości elementów rezerwowych mogą ulegać zmianie podczas ich przechowywania itp.

Oczekiwany czas zdatności systemu z rezerwą nieobciążoną, gdy elementy rezerwowe nie zmieniają swych własności, jest większy od oczekiwanego czasu zdatności rezerwy obciążonej o tej samej liczbie elementów. Jeżeli system obejmuje n elementów, przy czym n -1 to elementy rezerwowe, wówczas, przy intensywności uszkodzeń elementu obciążonego A, dla jedne go elementu rezerwowego oczekiwany czas zdatności przy zimnym rezerwowaniu będzie większy 1,33 razy, przy dwóch elementach rezerwowych 1,64 razy, przy trzech elementach rezerwowych 1,92 razy itd.

Rozpatrywane jest rezerwowanie w systemach dwuelementowych oraz w systemach wieloelementowych, a także brane są pod uwagę uogólnione struktury progowe. W przypadku wyrobów naprawialnych stosowane jest rezerwowanie różnych elementów, przy czym elementom tym może być przywracany stan zdatności po uszkodzeniach itp. Możliwe są również rozmaite kombinacje wymienionych sposobów rezerwowania. Stosuje się także obiekty z nadmiarami: funkcjonalnym, czasowym itp., z rezerwą „ruchomą” (np. piąte koło w samochodzie).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>