Czym są linie akcji?

W praktyce takich obliczeń nie przeprowadza się po dokonaniu pomiarów wartości cechy i wyznaczeniu wartości średniej z kolejnych próbek, lecz na karcie kontrolnej x nanosi się linie kontrolne: górną i dolną, oddalone od wartości Xc o odległość Ua/2//n:

U „o GLK = X + – fn U.„o fn – 1 W przybliżeniu, gdyż liczebność próbki, dla której jest wyznaczana wartość średnia, jest niewielka i wynosi mniej niż 10 egzemplarzy, a w takim przypadku do wyznaczania obszaru krytycznego przy testowaniu hipotezy HQ powinny być stosowane kwantyle rozkładu t -Studenta. Przy założeniu, że odchylenie standardowe cechy X w populacji wszystkich egzemplarzy jest znane, zastosowano kwantyle rozkładu normalnego, co może wprowadzić niewielki błąd w wartościach krytycznych.

W zastosowaniach jako Uaf2 jest przyjmowana wartość 3,0 (co wynika z założenia 60 – „sześć sigm”), odpowiadająca poziomowi istotności: a – 0,0027 i wówczas: GLK = X, + -, y/n DLK = X – -. fn

Tak wyznaczona górna i dolna linia kontrolna są nazywane liniami akcji. Na karcie kontrolnej x często są nanoszone także tzw. linie ostrzegania: górna GLO i dolna DLO, dla których zazwyczaj przyjmuje się t/a/2 = 2, co odpowiada poziomowi istotności a = 0,0045.

Graficzna interpretacja linii kontrolnych GLK i DLK oraz linii ostrzegania GLO i DLO dla cechy, której wartości można opisać rozkładem normalnym, jest bardzo czytelna, co wskazano na rys. 8.13.

x +4

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>