Decyzje dotyczące jakości i niezawodności projektowej wyrobów

Górna krzywa na rys. 4.4 charakteryzuje wartość relatywną wyrobu. Wartość ta początkowo szybko rośnie ze wzrostem jakości i niezawodności, po czym jej wzrost maleje, gdyż szybko rośnie też cena wyrobu. Po przekroczeniu pewnego poziomu ceny nabywcy nie kupią wyrobu, pomimo że jego jakość i niezawodność są bardzo wysokie. Krzywa dolna wskazuje wzrost kosztów zwiększania jakości projektowej wyrobu. Koszty te od pewnego poziomu jakości rosną bardzo szybko. Punkt (o współrzędnych i przecięcia się tych krzywych wskazuje maksymalną jakość, którą można brać pod uwagę. Ponosząc koszty max i wytwarzając wyrób o jakości

Zgodnie z rys. 4.4, optymalna jakość projektowa (według kryterium ekonomicznego) wystąpi wówczas, gdy różnica między relatywną wartością wyrobu a kosztami zapewnienia jego jakości, wynosząca r, będzie największa. Na rys. 4.4 maksymalną różnicą jest r2, a odpowiadająca jej jakość jest ekonomicznie optymalną jakością projektową wyrobu, Q .

Decyzje dotyczące jakości i niezawodności projektowej wyrobów, które mają być wytwarzane, stanowią podstawę dla zarządzania jakością. Projektowa jakość i niezawodność wyrobu powinny być zrealizowane w procesach wytwarzania, co pociąga za sobą określone nakłady. Ekonomiczne zagadnienia zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów powinny być analizowane już podczas projektowania, przy czym należy wypracować metody ekonomicznej weryfikacji decyzji jakościowych.

Jakość i niezawodność wyrobu zależy od tego, czy wyrób ten został dobrze zaprojektowany, przy czym chodzi tu zarówno o jakość samego wyniku procesu projektowania, czyli o jakość projektu, stanowiącego zbiór odpowiednio ujętych informacji, jak i o zgodność projektu z oczekiwaniami odbiorców.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>