Dokumentacja planu realizacji i wdrożenia systemu TQM

Dokumentacja planu realizacji i wdrożenia systemu TQM w przedsiębiorstwie obejmuje kilka poziomów dokumentów, poczynając od „Księgi jakości” aż po szczegółowe instrukcje pracy na każdym stanowisku oraz plany poprawy jakości pracy na każdym stanowisku. Kierownictwo często przypuszcza, że opracowanie dokumentacji TQM wymaga największego wkładu pracy. Tak jednak nie jest, a najwięcej czasu i pracy wymagają zmiany struktur procesów tworzenia wartości w przedsiębiorstwie oraz procesów pomocniczych, a następnie wdrażanie procedur i instrukcji zapewniania jakości, kontrola ich realizacji, podział i egzekwowanie odpowiedzialności. Ważną sprawą jest to, by te zasady zostały wcielone w życie, znalazły zrozumienie u wszystkich pracowników i uzyskały ich akceptację. Wprawdzie bibliografia na temat zapewniania jakości jest bardzo obszerna, lecz dostarcza ona tylko ogólnych wskazań, a większość prac związanych z wdrażaniem systemu TQM musi być wykonana przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Przy tworzeniu i wdrażaniu systemu TQM potrzebne są wypróbowane modele i metody postępowania, gdyż samodzielne rozwiązywanie wszystkich problemów pochłonęłoby zbyt wiele czasu. Samo skopiowanie rozwiązań stosowanych w innych przedsiębiorstwach zazwyczaj nie przynosi zadowalających wyników. Rozwiązania modelowe muszą być twórczo zaadaptowane do warunków danego przedsiębiorstwa, w czym muszą uczestniczyć wszyscy pracownicy. Nawet najlepiej opracowany i realizowany proces może być ulepszany. W tym względzie każde przedsiębiorstwo wypracowało odpowiednie sposoby postępowania. Nadchodzi jednak taka chwila, że taki proces już nie wystarcza w walce konkurencyjnej. Trzeba zaprojektować i wprowadzić proces zupełnie nowy, co wymaga twórczego współdziałania wszystkich, którzy uczestniczą w jego realizacji. Wdrażanie systemu TQM na tym właśnie polega i może być skuteczne, lecz wymaga długiego czasu. Praktyka przodujących przedsiębiorstw z branży samochodowej i elektronicznej wskazuje, że czas ten należy liczyć w latach, a nie w miesiącach. Wdrażanie systemu TQM trwa trzy lub więcej lat. Zasadniczą sprawą jest całościowe (systemowe) potraktowanie wszystkich analiz, metod, procesów, systemów (będących podsystemami systemu TQM) i zrozumienie relacji między nimi, a następnie zrealizowanie ich w przedsiębiorstwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>