Doskonalenie wyrobu

Należy zwrócić uwagę na doskonalenie wyrobu. Przez „doskonalenie wyrobu” należy rozumieć podwyższenie jakości i niezawodności ponad poziom spełniający aktualne wymagania klientów. Podstawą do podjęcia decyzji o doskonaleniu wyrobu są wyniki badań marketingowych o pozycji wyrobu na rynku, analiza wieloletniego trendu poprawy jakości i zwiększania niezawodności wyrobów zaspokajających podobne potrzeby, a także wnioski racjonalizatorskie, patenty, wzory użytkowe itp.

Projektant jest obowiązany do podania w dokumentacji projektowej szczegółowych wymagań dotyczących jakości i niezawodności wyrobu. Wymagania te muszą być umieszczone na rysunkach złożeniowych i wykonawczych, w warunkach i opisach technicznych oraz w zestawieniach materiałowych. Potwierdzania zgodności wyrobu z wymaganiami dokonuje się poprzez orzekanie, homologację i certyfikację. Wnioski opracowują i składają pracownicy Działu Jakości i Niezawodności przedsiębiorstwa. Tryb i zakres czynności oraz potrzebne dokumenty określają instytucje dokonujące orzekania, certyfikacji lub homologacji wyrobów. Na przygotowanie takich wniosków i przeprowadzenie procedury certyfikacji trzeba także przewidzieć odpowiednie nakłady finansowe, z których część musi być wydatkowana już na etapie projektowania, gdyż projektant najdokładniej zna założenia, przy których wyrób jest konstruowany.

Na podstawie wyników wieloletnich badań przeprowadzonych w Niemczech (Simens-Nixdorf) [33] stwierdzono, że ogólne koszty uzyskania certyfikatu jakości zgodnie z normami ISO z serii 9000 kształtują się na poziomie 2 min DM, co odpowiada ponad 4 min zł.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>