Dział Sterowania Jakością i Niezawodnością

Służba zapewniania jakości i niezawodności w tym rozwiązaniu obejmuje też biuro inżyniera do spraw jakości i niezawodności, dział planowania jakości i niezawodności, ale nie chodzi tu tylko o planowanie poziomu jakości i niezawodności wyrobu, lecz przede wszystkim o planowanie przedsięwzięć związanych z zapewnianiem i poprawą jakości i niezawodności. Służby zapewniania jakości i niezawodności zawierają też dział metrologii, pomiarów i badań nieniszczących, dokonujący ocen niezawodności wyrobu na podstawie tzw. prób skróconych lub badań zastępczych. Chodzi np. o to, by wyproduko- zasad funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania przez zbieranie informacji o nieprawidłowościach w planowaniu produkcji, wytwarzaniu wyrobów i ich dystrybucji. Procedura obejmuje analizę możliwości wystąpienia zakłóceń i niedopuszczalnych odchyleń w procesie wytwarzania i dystrybucji wyrobów oraz sposoby wykrywania obszarów, w których mogą wystąpić takie zdarzenia. Procedura umożliwia stworzenie systemu szybkiego rozpoznawania sytuacji zagrożenia, wywołanej zakłóceniem procesu wytwarzania, i natychmiastowego reagowania na takie zagrożenia. W Dziale Sterowania Jakością i Niezawodnością prowadzona jest rejestracja raportów o działaniach w systemie wczesnego ostrzegania.

Działalność Systemu Zapewniania Jakości i Niezawodności jest nadzorowana przez Dział Sterowania Jakością i Niezawodnością. Odchylenia od wymagań i celów są przedstawiane dyrekcji. Wyniki analiz są przekazywane do odpowiednich komórek firmy. Raz na kwartał Dział Sterowania Jakością i Niezawodnością prezentuje je zarządowi firmy. Analizy te są w odpowiedniej formie i szacie graficznej przedstawiane także całemu personelowi wraz z syntezą protokołów z podjętych przedsięwzięć.

Najważniejsze elementy służb zapewniania jakości i niezawodności wyrobów

Podstawą funkcjonowania Systemu Sterowania Jakością i Niezawodnością jest tzw. „bank informacji” oraz systematyczna analiza informacji o jakości i niezawodności wyrobów. Dane składające się na „bank informacji” są przechowywane w formie pisanej lub w pamięci komputera. Komputerowy bank informacji stanowi podstawę komputerowego wspomagania Systemu Zapewniania Jakości i Niezawodności Wyrobów, CAQA. Zapisy w „banku informacji” są prowadzone w formie protokołów, wyników pomiarów i badań, raportów, wypełnionych tabel itp. Powinny być one przechowywane przez okres co najmniej dwóch lat. Zapisy powinny być czytelne i powinny umożliwiać jednoznaczne odniesienie ich do wyrobu i czasu produkcji. Dokumenty o jakości i niezawodności wyrobów przechowuje dział, który je wystawia. Oryginały dokumentów nie mogą być wypożyczane.

Najważniejszymi elementami służb zapewniania jakości i niezawodności wyrobów w przedsiębiorstwie są zatrudnieni w tych służbach pracownicy, Ich kwalifikacje, praktyczne doświadczenie, motywacja i dążenie do poprawy jakości i niezawodności wyrobów w największym stopniu decydują o sukcesie przedsiębiorstwa. Tylko dzięki niezbędnej woli najwyższego kierownictwa do wprowadzania odpowiednich zmian aż po uzyskanie akceptacji i zmobilizowania się każdego pracownika można zapewnić wymaganą jakość i niezawodność wyrobów oraz ich systematyczne poprawianie. Trzeba jednak brać pod uwagę fakt, że większość ludzi obawia się zmian, gdyż uważają oni, że zmiany mogą pogorszyć ich sytuację. Przekonanie wszystkich pracowników (nie tylko pracowników służb zapewniania jakości i niezawodności) o konieczności nastawienia się na poprawę jakości i niezawodności wyrobów jest warunkiem realizacji zadań z tego zakresu. Wyrobienie takiego przekonania jest podstawowym zadaniem służb zapewniania jakości i niezawodności wyrobów w przedsiębiorstwie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>