Eksploatacja i użytkowanie wyrobów

Sterowanie jakością i niezawodnością podczas użytkowania i eksploatacji można rozpatrywać jako działania mające na celu optymalizację efektów użytkowych uzyskiwanych przez nabywców z każdego egzemplarza wyrobu w całym okresie jego trwałości. Efekt użytkowy jest zazwyczaj mierzony ilością wyników, które nabywca wyrobu uzyskuje dzięki użytkowaniu wyrobu, przy czym należy uwzględniać nakłady ponoszone na jego eksploatację, w tym: koszty zasileń energetycznych, koszty obsługi operatorskiej, technicznej i technologicznej, koszty materiałów eksploatacyjnych i technologicznych (np. chłodziwa, elektrolity, smary, płyny hydrauliczne, środki stosowane podczas mycia lub czyszczenia itp.), koszty napraw, koszty zabezpieczania i przechowywania wyrobu w czasie, gdy nie jest on użytkowany itp. W ocenie efektu użytkowego należy także brać pod uwagę jakość uzyskiwanych wyników użytkowania obiektu, aspekty ergonomii i bezpieczeństwa obsługi oraz napraw wyrobu, aspekty ochrony naturalnego środowiska itp. Należy zawsze mieć na uwadze fakt, że klient nabywa wyrób w celu jak najlepszego zaspokojenia swych potrzeb dzięki uzyskiwanym efektom użytkowym.

Eksploatacją i użytkowaniem wyrobów zarządzają ich nabywcy, lecz przedsiębiorstwo powinno być zainteresowane tym, by swoich klientów zatrzymać jak najdłużej, a także tym, by pozyskiwać nowych klientów. Zakres i jakość pomocy świadczonej użytkownikom istotnie wpływa na opinię klientów o przedsiębiorstwie oraz na nowy popyt i na popyt restytucyjny, kształtujące możliwości sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwa w przyszłości. Poprzez pomoc świadczoną użytkownikom wyrobów przedsiębiorstwo ma szanse wspomagającego uczestnictwa podczas eksploatacji wyrobu a także możliwość wywiązania się z obowiązków nakładanych na producenta przepisami prawa oraz wynikających z zawartych z nabywcami umów. Szanse te wynikają z długookresowego kontaktu z nabywcami wyrobów, możliwości zaoferowania wyrobów komplementarnych, świadczenia dodatkowych usług, skłaniania do modernizacji już posiadanych lub do nabycia wyrobów nowej generacji itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>