ETAP PROJEKTOWANIA WYROBU

Projektowanie nowego wyrobu jest złożonym procesem, na który składają się odpowiednio opracowane wyniki badania potrzeb i wymagań przyszłych użytkowników oraz prace studialne nad możliwościami i sposobami ich zaspokojenia, szczegółowe specyfikacje cech wyrobu, założenia dotyczące sposobów jego funkcjonowania i użytkowania w celu zaspokojenia potrzeb, założenia konstrukcyjne dotyczące nie tylko jednego typu i rozwiązania, lecz uwzględniające także możliwość produkcji kilku typów czy nawet tzw. typoszeregu wyrobów oraz ich modernizacji, a następnie opracowanie technicznego projektu konstrukcji i jej dopracowanie itp.

Sterowanie jakością i niezawodnością w projektowaniu powinno obejmować opracowanie kilku wariantów wyrobu funkcjonujących na różnych zasadach, wykonanie ich modeli fizycznych i poddanie ich badaniom, w celu oceny technicznych możliwości ich realizacji i przydatności użytkowej. Obiecujące koncepcje powinny być wzięte pod uwagę przy konstruowaniu prototypów i ich dopracowywaniu. Trzeba udoskonalić wytypowane rozwiązanie konstrukcyjne oraz zaprojektować technologię wytwarzania, zasady kontroli technicznej i odbioru gotowych egzemplarzy, zasady pakowania, zabezpieczania i dystrybucji, sposoby użytkowania i eksploatacji wyrobu, programy badań, kierunki modernizacji itp,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>