ETAP PROJEKTOWANIA WYROBU – KONTYNUACJA

W fazie projektowania może wyniknąć konieczność poważnych prac rozwojowych (np. poszukiwanie nowych materiałów konstrukcyjnych, nowych technologii obróbki materiałów itp.), które umożliwią zrealizowanie ujętych w projekcie wymagań, w tym również wymagań dotyczących jakości i niezawodności wyrobu. W tym celu należy zastosować specjalny sposób projektowania, nazywany „projektowaniem dla jakości” [20], polegający na uzyskaniu wymaganej jakości i niezawodności projektowej wyrobu, tak aby była ona łatwa do zrealizowania w procesach wytwórczych i dystrybucyjnych (wraz z magazynowaniem i przechowywaniem gotowych wyrobów oraz dostarczaniem ich klientom) oraz podczas użytkowania. Projektowanie dla jakości obejmuje także bardziej szczegółowe metody dotyczące:

– procesów wytwórczych w aspekcie ich jakości (Design for Quality -DFQ),

– procesów montażu w aspekcie ich jakości (Design for Assembly – DFA) itd.

Projektowanie obejmuje nie tylko opracowanie rozwiązania konstrukcyjnego, lecz dotyczy także wszystkich etapów prac związanych z powstawaniem i fizycznym istnieniem wyrobu. Dlatego w projektowaniu wyrobu należy przewidzieć udział specjalistów ze wszystkich dziedzin, w tym również z jakości i niezawodności. Zapewni to wymaganą niezawodność wyrobu, tzn. małą szybkość pogarszania się jego własności w użytkowaniu i eksploatacji. Sterowanie jakością i niezawodnością powinno uwzględniać nie tylko cechy warunkujące funkcjonowanie wyrobu, lecz także czynniki wymuszające zmiany tych cech i to zarówno czynniki robocze jak i oddziaływanie otoczenia na wyrób. Metoda projektowania wyrobów w aspekcie ich jakości jest oznaczana QFD, co jest skrótem od Quality Function Deployment (Rozwinięcie funkcji jakości). Schemat przedsięwzięć w QFD można przedstawić tak, jak na rys. 8.2. Ze względu na kształt tego wykresu bywa on nazywany „Domem jakości” (Quality House) [20].

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>