ETAP PROJEKTOWANIA WYROBU

Jakość wyrobu wynika z tego, w jakim stopniu odpowiada on wymaganiom klientów i w jakim stopniu jego użytkowanie lub konsumpcja zaspokoi potrzeby nabywców. Zaspokojenie potrzeb jest uwarunkowane niezawodnym funkcjonowaniem wyrobu podczas użytkowania. Jeżeli jakość i niezawodność wyrobu okażą się zgodne z uświadomionymi potrzebami nabywcy, to będzie on w pełni usatysfakcjonowany, będzie miał dobrą opinię o zakupionym wyrobie i przedsiębiorstwie, które go wyprodukowało. Powstaje zagadnienie wyznaczenia wymaganej (tzw. ekonomicznie optymalnej) jakości wyrobu. W rozważaniach należy brać pod uwagę koszty zapewniania jakości i niezawodności wyrobu zarówno podczas projektowania, jak i wytwarzania, dystrybucji, dostarczania gotowych wyrobów klientom oraz opieki serwisowej nad sprzedanymi wyrobami.

Wyższa jakość projektowa zazwyczaj wymaga dla jej zrealizowania w produkcji większych kosztów, lecz podnosi relatywną wartość wyrobu i jego atrakcyjność dla nabywcy, a przez to – również konkurencyjność na rynku. Można więc, podobnie jak w przypadku niezawodności, mówić o ekonomicznie optymalnej jakości projektowej wyrobu, Q . Ideę wyznaczania optymalnej jakości projektowej wyrobu można przedstawić graficznie tak, jak na rys. 4.4.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>