ETAP UŻYTKOWANIA I EKSPLOATACJI WYROBU CZĘŚĆ 2

Podczas użytkowania i eksploatacji wyrobów należy prowadzić systematyczne badania ich niezawodności, a także innych wskaźników przydatności użytkowej, które ulegają zmianom. Konieczne jest także badanie poziomu kosztów gwarancyjnych i kosztów usług serwisowych świadczonych przez producenta. Opieka nad sprzedanymi wyrobami jest jednym z warunków zadowolenia nabywców. Nabywcy mają prawo do otrzymania wyrobów o zadowalającej jakości i niezawodności. Jeżeli wyrób zawiedzie w okresie gwarancji lub rękojmi, to producent powinien niezwłocznie przywrócić jego poprawne funkcjonowanie przez wymianę wadliwych części lub podzespołów. Opieka nad wyrobami nie może się jednak ograniczać tylko do tego, gdyż powinna także obejmować czynności i świadczenia potrzebne do zmniejszenia do minimum ujemnych dla nabywcy skutków niezadowalającej jakości i zawodności wyrobów [11]. Można to realizować np. przez dostarczenie nabywcy innego egzemplarza wyrobu na czas naprawy tego, który się uszkodził, przewożenie dostarczanego i uszkodzonego wyrobu na koszt przedsiębiorstwa itp.

Istotną sprawą jest dokładne poinformowanie każdego nabywcy o przysługujących mu z tytułu zakupu wyrobu serwisowych świadczeniach producenta. Zakres świadczeń może być znaczny, gdyż może obejmować nie tylko bezpłatne przeglądy i naprawy w okresie gwarancji, jeżeli uszkodzenie wyrobu nastąpiło na skutek winy producenta, lecz także np. instruktaż obsługi, zainstalowanie i uruchomienie nabytego wyrobu, poinformowanie nabywcy o miejscach, gdzie będzie mógł wykonywać przeglądy i ewentualne naprawy gwarancyjne, podanie możliwości zainstalowania dodatkowego wyposażenia wyrobu, na które klienta nie stać w chwili zakupu itp. Obecnie przedsiębiorstwa często powiadamiają nabywców o zbliżających się terminach przeglądów technicznych wyrobu, zakresie wykonywanej obsługi technicznej i technologicznej, a także możliwościach modernizacji wyrobu po pewnym okresie jego eksploatacji itp. Tego rodzaju opiekę serwisową producenta nad wyrobem klienci bardzo sobie chwalą i jest ona brana pod uwagę przy ocenie relatywnej wartości wyrobów, dokonywanej przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>