ETAP WYTWARZANIA WYROBU

Dział projektowania podaje szczegółową specyfikację wartości wszystkich cech wyrobu, dzięki którym wyrób ma odpowiednią jakość projektową i powinien mieć założoną niezawodność podczas użytkowania. Wyrób powinien być wytworzony zgodnie z tą specyfikacją, przy czym dąży się do zmniejszenia do minimum kosztów wytwarzania, zredukowania strat wynikających z niskiej jakości wytwarzania (braki, poprawki, wyroby drugiego lub trzeciego gatunku itp.) oraz do zwiększania wydajności. Mamy tu do czynienia z typową sytuacją, w której zapewnienie odpowiedniej jakości i niezawodności wyrobów, dzięki właściwym procesom wytwórczym, wymaga poniesienia na ten cel odpowiednich nakładów, tym większych im większa jest projektowa jakość i niezawodność wyrobu. W procesie wytwarzania jest kształtowana istotna część wartości wyrobów dla nabywców, a na tę wartość, jak już wspomniano, składa się głównie jakość i niezawodność wyrobów dostarczanych na rynek.

Zapotrzebowanie na wyroby o wysokiej jakości i niezawodności spowodowało utworzenie w latach sześćdziesiątych w firmach amerykańskich i brytyjskich tzw. służb jakości i niezawodności. Służby te rozwijano z działów kontroli technicznej, lecz zakresy ich zadań były większe. Chodziło nie tylko o weryfikację zgodności wykonania z dokumentacją, lecz także o zapewnienie wymaganej jakości, w tym jakości wytworzonego wyrobu odpowiadającej jakości projektowej, i niezawodności wyrobów w użytkowaniu.

Pociągnęło to za sobą znaczne koszty w porównaniu z innymi składnikami kosztów wyrobu. Dane dla firmy zatrudniającej około 1000 pracowników przedstawiono na rys. 4.7 i w tab. 4.1.

Udział kosztów zapewniania jakości i niezawodności w kosztach wyrobu wynosi kilkanaście procent (12%) i może być tego rzędu co koszt robocizny.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>