Funkcja projektowania

Dwukrotne zwiększenie nakładów na podniesienie jakości i niezawodności na etapie projektowania wyrobu może przynieść znaczne oszczędności [22] (rys. 4.6).

Jak wynika z tego przykładu, dwukrotne zwiększenie (z 5% do 10%) nakładów na zapewnienie odpowiedniej jakości i niezawodności na etapie projektowania wyrobu może przynieść oszczędności wynoszące do 35% kosztów wytwarzania. Oszczędności te wynikają ze zmniejszenia kosztów zapewniania jakości i jej kontroli w procesie wytwarzania i ze zmniejszenia strat na skutek braków nienaprawialnych i poprawek wad produkcyjnych oraz obniżenia kosztów gwarancyjnych.

Ważnym zagadnieniem jest uwzględnienie przy opracowywaniu koncepcji wyrobu zakresów rozwoju jego konstrukcji oraz modernizacji, możliwości wytwarzania wielu typów w ramach danego rozwiązania konstrukcyjnego. Każdy typ może być przewidywany do różniących się zastosowań, ale we wszystkich będą wykorzystywane zasadnicze podzespoły projektowanego wyrobu. Ponoszone podczas projektowania nakłady zwrócą się wielokrotnie w terminach późniejszych, gdyż uzyskanie wielu wariantów rozwiązań konstrukcyjnych będzie łatwiejsze i tańsze, jeśli projekt wstępny jest wykonywany przy takich założeniach.

Funkcja projektowania ma podstawowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa, a często od poprawnej jej realizacji może zależeć nawet byt fr.my. Projektant wybiera takie rozwiązanie, które w jego przekonaniu jest najlepsze ze względu na potrzeby rynku. Projektant powinien być zorientowany w tych potrzebach i powinien orientować się, jakie wyroby przygotowują firmy konkurencyjne. Decyzje projektowe dotyczą głównie doboru cech wyrobu i jego elementów składowych. Wiedza projektanta o zależnościach ekonomicznych z tego zakresu umożliwia ekonomiczną optymalizację jakości i niezawodności wyrobu. Zależności takie mogą być rozpatrywane w sposób uproszczony tak, jak podano na rys. 4.1 i na rys. 4.4, lecz mogą być także analizowane szczegółowo dla całego cyklu istnienia wyrobu, który może wynosić wiele lat. Dąży się do uzyskania ekonomicznie zoptymalizowanej jakości i niezawodności wyrobu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>