Funkcja strat

Rys. 8.4. Graficzna ilustracja sposobu wyznaczania wartości tzw. „funkcji strat”, związanych z odchy- leniami wartości cechy wyrobu od wartości docelowej

Analiza założeń, które poczynił Taguchi, wskazuje na to, że najlepszym sposobem zmniejszenia strat spowodowanych zbyt niską jakością jest utrzymywanie wartości cech wyrobu jak najbliżej wartości docelowych przy jednoczesnym ograniczaniu ich rozrzutu. Utrzymywanie wartości cech wyrobu możliwie najbliżej wartości docelowych jest zadaniem rozwiązywanym podczas projektowania, natomiast zmniejszanie rozrzutu wartości cech można uzyskać przez odpowiednie sterowanie procesami wytwórczymi przy wykorzystaniu jednej z metod statystycznej kontroli procesów (SPC).

Trzeba brać pod uwagę to, że etap projektowania obejmuje jednak nie tylko projektowanie samego wyrobu, lecz także procesu wytwarzania, na co składa się dobór parametrów podstawowych procesów technologicznych i procesów pomocniczych oraz procesów kontroli technicznej, poczynając od cech materiałów i surowców, przez kontrole międzyoperacyjne, aż po kontrolę odbiorczą gotowych wyrobów. Projektowanie procesów wytwórczych obejmuje także dobranie operacji technologicznych oraz maszyn, urządzeń i typowych narzędzi, specjalnych przyrządów i narzędzi obróbkowych itp. Procesy technologiczne i pomocnicze muszą być powiązane z konkretnymi stanowiskami roboczymi, należy także podać niezbędne parametry funkcjonalne maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów technologicznych i kontrolno-pomiarowych, parametry operacji obróbkowych, montażowych oraz kontrolnych itp. Takie postępowanie, wykonywane już podczas projektowania, jest nazywane Robust Design, co można ująć jako projektowanie procesów wytwórczych odpornych na oddziaływanie zakłóceń [20]. Procesy wytwórcze, projektowane jako odporne na zakłócenia, wykazują niewielkie odchylenia od wymaganych wartości parametrów, nawet wtedy, gdy zakłócenia są silne. Na wynik procesu wytwórczego wpływa wiele czynników, które można podzielić na:

– sterowalne, które mogą być w sposób celowy dobierane i zmieniane ze względu na uzyskiwanie jak najmniejszego rozrzutu wartości kształtowanych cech wyrobu

– niesterowalne lub tylko częściowo sterowalne (ciśnienie powietrza, temperatura, natężenie promieniowania świetlnego itp.)

– zakłócające o przypadkowym charakterze (niejednorodność materiałów, drgania podłoża, uszkodzenia maszyn i urządzeń, przerwy w dostawie energii itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>