Interpretacja linii ostrzegania na karcie kontrolnej

Rys. 8.13. Interpretacja linii ostrzegania na karcie kontrolnej x przy próbkach o liczebności 4 (n = 4). Podane z lewej strony rys. 8.13 gęstości prawdopodobieństwa rozkładu wartości pomiarów cechy X oraz gęstości prawdopodobieństwa rozkładu wartości średnich dotyczą przestrzeni prób o liczebności 4 (takie założenie jest korzystne, gdyż odchylenie standardowe wartości średnich jest wówczas połową odchylenia standardowego wartości pomiarów cechy X).

Linie kontrolne GLK i DLK, wyznaczone dla Ua/2 = 3, wskazują zakres, w którym powinno zawierać się 0,9973 wartości średnich obliczanych na podstawie próbek o liczebności 4. Poza te linie, przy oddziaływaniu na proces wytwórczy naturalnych czynników przypadkowych, może wyjść jedynie 1 na około 370 wartości średnich z pobieranych próbek. Wskazuje to na dużą „odporność” tej metody na wystąpienie niewłaściwego symptomu o dużym zakłóceniu, którego skutki wykraczają poza zmienność wynikającą z oddziaływania naturalnych czynników zakłócających.

Linie GLO i DLO, wyznaczone dla Uaf2 = 2, wskazują zakres, w którym powinno zawierać się 95,44% wartości średnich z próbek. Poza te linie może wyjść mniej niż 1 na 20 średnich z pobieranych próbek. Między liniami GLK a GLO oraz DLK a DLO może znaleźć się 1 na 50 średnich z próbek, a prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wynosi około 0,02. Pomimo tak małego prawdopodobieństwa, wystąpienie średniej z próbki między liniami GLK a GLO lub DLK a DLO stanowi dla osoby prowadzącej kartę kontrolną sygnał o możliwości rozregulowywania się procesu wytwórczego. Należy pobrać następną próbkę, dokonać pomiarów wartości cechy X, wyznaczyć średnią i nanieść ją na kartę kontrolną. Jeżeli znów otrzyma się wynik leżący między GLK a GLO lub DLK a DLO, to należy przeprowadzić analizę przyczyny wywołującej takie odchylenie średniej z próbek od Xc.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>