Karty do statystycznej kontroli jakości

W wyniku tych prac powstały karty kontrolne do statystycznej oceny wadliwości produkcji, szeroko wdrożone w przemyśle i do dzisiaj (po modyfikacjach) stosowane. Sformułowano też funkcje, składające się na sterowanie jakością wyrobów:

– określanie docelowego standardu (normy) jakości wyrobu,

– wykonywanie wszystkich sztuk wyrobu zgodnie z normą jakości,

– stwierdzanie, czy wykonane wyroby odpowiadają normie jakości.

Karty do statystycznej kontroli jakości (oznaczanej SKJ) szeroko wdrażano w przemyśle i przeprowadzano szkolenia pracowników w tym zakresie jeszcze przed drugą wojną światową. Wyniki były gorsze niż oczekiwano, gdyż skupiono się na statystycznej kontroli jakości (SKJ), bez dostatecznego uwzględnienia dwóch pierwszych, podanych wyżej funkcji.

Mało kto spośród statystyków-doradców zdawał sobie sprawę z tego, że konstrukcyjny rysunek części maszynowej (z jej wymiarami, tolerancjami, gładkością powierzchni, rodzajem i cechami materiału itp.) jest zbiorem wymagań, które konstruktor stawia wytwórcy tej części i które muszą być spełnione. Tej, oczywistej dla inżynierów konstruktorów, prawdy na ogół nie rozumiało, i do dzisiaj nie rozumie, wielu kierowników. Rozumieli to jednak inżynierowie i pozostały personel techniczny, którzy zaraz po drugiej wojnie światowej, najpierw w USA, zaczęli tworzyć ASQC (American Society for Quality Control – Amerykańskie Towarzystwo Sterowania Jakością). ASQC po krótkim czasie zrzeszało ponad 20 000 członków. W Wielkiej Brytanii powstała NCQR (National Council for Quality and Reliability – Narodowa Rada do Spraw Jakości i Niezawodności), która już w latach sześćdziesiątych zrzeszała ponad 750 000 członków i obejmowała ponad 8000 przedsiębiorstw.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>