Karty kontrolne i ich wpływ na wyrób finalny

Karty kontrolne mogą być stosowane nie tylko do badania stabilności całego procesu wytwórczego, w wyniku którego uzyskuje się gotowy wyrób finalny. Są one również stosowane do badania stabilności procesu obróbki elementów wyrobu przy użyciu poszczególnych maszyn (obrabiarek). W takim przypadku badana jest stabilność procesu obróbki technologicznej na danym stanowisku pracy. Sposoby postępowania są podobne do wyżej wymienio nych, lecz dotyczą one np. wybranej maszyny i konkretnej części (elementu) wyrobu, która jest wytwarzana na danym stanowisku roboczym. O skuteczności praktycznego stosowania kart kontrolnych w największym stopniu decydują takie czynniki, jak:

– liczebność pobieranych próbek,

– częstotliwość pobierania próbek (czas między pobraniem kolejnych próbek wyrobów).

Przy dobieraniu konkretnych wartości trzeba brać pod uwagę zarówno kryteria statystyczne, jak i ekonomiczne. Ze względów statystycznych liczebność próbek powinna być jak największa, gdyż stwarza to korzystniejsze warunki do rozpoznania zakłóceń występujących w procesie wytwórczym. Ze względów ekonomicznych dąży się jednak do zmniejszania liczebności próbek, gdyż ich badania, polegające na mierzeniu cech wszystkich pobranych egzemplarzy wyrobu, pociągają za sobą znaczne koszty. Konieczne są rozwiązania kompromisowe, zapewniające duże prawdopodobieństwo wykrycia zakłóceń procesu wytwórczego przy jak najmniejszych kosztach.

Przy właściwym dobraniu liczebności próbek przypadkowe zakłócenia procesu wytwórczego powinny być dobrze widoczne w wynikach badań, natomiast systematyczne zmiany procesu nie powinny się ujawniać. Częstotliwość próbkowania powinna być dostosowana do stopnia stabilności procesu wytwórczego. Im bardziej stabilny jest proces, tym rzadziej próbki mogą być pobierane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>