Karty kontrolne

Wykrycie na karcie kontrolnej symptomu rozregulowania się procesu wskazuje na to, że na proces oddziałuje jakiś czynnik (zakłócenie) o nieznanym (nieprzewidzianym podczas projektowania) charakterze, powodując mniej korzystny przebieg procesu niż wynika to z jego projektowych możliwości. Takimi czynnikami mogą być np.: wady obrabianego materiału, nadmierne zużycie narzędzia, zmieniające się nastawy obrabiarki itp. Celem stosowania kart kontrolnych jest odpowiednio wczesne wykrywanie i eliminowanie tego rodzaju zakłóceń. Jak już wspomniano, stosowane są dwa rodzaje kart kontrolnych:

– karty kontrolne dla cech mierzalnych ocenianych liczbowo,

– karty kontrolne dla cech ocenianych alternatywnie („dobra-zła”)-

Karty dla cech ocenianych liczbowo stanowią klasyczne narzędzie statystycznej kontroli i sterowania procesami. Umożliwiają one:

– wnioskowanie o aktualnym stanie procesu wytwórczego,

– prognozowanie jego przyszłych stanów,

– kontrolę i sterowanie od chwili rozpoczęcia procesu wytwarzania wyrobów (prowadzenie takiej kontroli dla cech ocenianych alternatywnie wymaga zgromadzenia znacznej liczby wyników badań, a także pobierania spośród wytworzonych partii wyrobu prób o dużej liczebności).

Stosowane są rozmaite rodzaje kart kontrolnych dla cech ocenianych liczbowo. Można przykładowo wymienić:

– kartę kontrolną x, dotyczącą położenia wartości średniej ocenianej cechy wyrobu

– kartę kontrolną rozstępu R, który jest miarą rozproszenia wartości cechy w próbie

– kartę kontrolną x-R, która uwzględnia zarówno położenie wartości średniej jak i rozrzut wyników pomiaru cechy w próbie

– kartę kontrolną xs, gdzie s jest odchyleniem standardowym cechy,

– kartę kontrolną M-R (mediana – rozstęp)

– kartę kontrolną dotyczącą pojedynczych obserwacji

– kartę kontrolną xR, tzw. średniej ruchomej lub średniej ślizgającej się (liniowej lub wykładniczej), w której wykorzystuje się tzw. średnią ważoną wyników z danej liczby kolejnych pomiarów

– kartę sum skumulowanych, opartą na sumie odchyleń mierzonej cechy od wartości średniej lub od wartości docelowej procesu itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>