Kierowanie pracą inżynierów-projektantów

Aby praca inżynierów-projektantów dała dobre wyniki, konieczne jest odpowiednie kierowanie nimi, co stawia kierownictwo przedsiębiorstwa przed trudniejszymi zadaniami od tych, które występują przy kierowania innymi działami. Kierownictwo najczęściej unika problemów, które mają techniczny charakter i istotnie odbiegają od ich wiedzy z zakresu zarządzania, w związku z czym rzadko widzi się, aby kierowanie projektowaniem było uznawane za podstawową funkcję w zarządzaniu firmą.

R.J. Dain [25] wyodrębnił siedem faz opracowania projektu nowego wyrobu:

– 1) pomysł – nowa koncepcja (np. komputer osobisty, śmigłowiec, samolot pionowego startu, samolot niewykrywalny przez radar, światłowód itp.)

– 2) rozwinięcie pomysłu do praktycznych zastosowań, nawet przy wysokich przewidywanych cenach wyrobu

– 3) próbne wprowadzenie na rynek – zbadanie życzeń i opinii klientów, ocena możliwości zbytu i wielkości produkcji itp.

– 4) techniczne udoskonalanie w celu lepszego zaspokojenia wymagań klientów i usunięcia zaobserwowanych niedociągnięć

– 5) zwiększenie konkurencyjności przez poprawę jakości i zwiększenie niezawodności oraz obniżenie ceny (np. komputery osobiste)

– 6) zwiększanie dochodowości – analiza wartości, obniżanie kosztów, zwiększanie produkcji, wchodzenie na nowe rynki itp.

– 7) zastępowanie starych rozwiązań przez nowe, co jest widoczne np. w technice laserowej.

Rozwiązanie projektowe zapewniające odpowiednią jakość i niezawodność

Kierownictwo powinno dbać o to, by zawsze byty realizowane wymienione fazy prac w odniesieniu do kolejnych generacji wyrobu. Jest to istotne, gdyż chodzi o „dotrzymanie kroku” postępowi w danej dziedzinie techniki.

Rozwiązanie projektowe zapewniające odpowiednią jakość i niezawodność wyrobu powinno być zrealizowane. Trzeba opracować program tej realizacji, co jest zadaniem kierownictwa firmy. Plan takiego programu ma np. postać podaną na rys. 4.5.

Od podjęcia decyzji o produkcji nowego typu wyrobu do wprowadzenia go na rynek upływa kilka lat i to nawet przy stosowaniu metod komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania wyrobów. Wprowadzenie na rynek samochodu „Golf’ wymagało siedmioletnich prac, a prototypy i seria próbna były testowane od Szwecji i Norwegii aż po piaski Sahary i to przy intensyw nym użytkowaniu.

Po podjęciu decyzji o produkcji nowego wyrobu pierwszy etap prac (przedprojektowych) obejmuje badanie potrzeb użytkowników, studia nad wy- maganymi za kilka i kilkanaście lat parametrami technicznymi, a także nad warunkami, w jakich wyrób będzie użytkowany i eksploatowany itp. Ten etap powinien być zakończony specyfikacją wymagań, jakim wyrób powinien odpowiadać. Specyfikacja ta stanowi dla projektantów materiał wyjściowy do opracowania koncepcji wyrobu. Tę koncepcję można nazwać projektem wstępnym, który ma charakter ideowy, a nie techniczny. Należy opracować kilka wariantów projektu wstępnego, które powinny uwzględniać różne zasady funkcjonowania wyrobu (w przypadku samochodu można brać np. pod uwagę przedni lub tylny napęd, napęd na jedną oś lub na obie osie, chłodzenie silnika powietrzem lub cieczą itp.).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>