Kierowanie pracownikami

W tradycyjnym zarządzaniu pracownicy byli traktowani przedmiotowo, jako jeden ze środków produkcji (tzw. siła robocza). Przedmiotowe traktowanie prowadziło często do frustracji pracowników, ograniczało inicjatywę i nie przyczyniało się do nowych koncepcji organizacji i sposobów wykonywania pracy. Obecnie wiadomo, że najważniejszym czynnikiem sukcesu przy wdrażaniu TQM są ludzie, którzy muszą być traktowani podmiotowo. Chodzi o to by każdy pracownik identyfikował swoje cele osobiste z celami przedsiębiorstwa, miał motywację, wolę i możliwość wpływania na sukces firmy i osiągał własne sukcesy, dzięki dobrej pracy uzyskując uznanie otoczenia oraz satysfakcję z lepszego zaspokojenia potrzeb. Można to osiągnąć przez odpowiednie kierowanie zespołami ludzkimi dzięki stosowaniu zasady 31, polegającej na tym, że kierownik raczej przewodzi zespołowi ludzkiemu niż wydaje mu rozkazy:

Interesuje się potrzebami i celami każdego pracownika zespołu, dzięki czemu może skutecznie motywować go do lepszego wykonywania zadań a także skłaniać wszystkich podległych mu pracowników do pracy zespołowej i skutecznego współdziałania.

Informuje każdego pracownika o celach, zadaniach, planach, słabych i mocnych stronach przedsiębiorstwa w zakresie kompetencji danego pracownika.

Inspiruje go do działań przedsiębiorczych, kreatywnych, innowacyjnych i umożliwia mu udział w podejmowaniu decyzji z zakresu wykonywanych zadań, a także przenosi na pracownika odpowiedzialność za jakość ich wykonania.

Kierowanie pracownikami powinno odbywać się przez inspirowanie, a nie przez manipulowanie lub komenderowanie (wydawanie rozkazów). Skuteczność zarządzania nie powinna przejawiać się przez demonstrowanie formalnej władzy wynikającej z usytuowania kierownika w strukturze zarządzania, lecz przez zdolność do rozwijania inicjatywy, współdziałania i wspólnej odpowiedzialności za sukces przedsiębiorstwa [29]. TQM wymaga zaangażowania się całego personelu w poprawę jakości wszystkich prac, aby uzyskać wymagany wynik za pierwszym razem dzięki współdziałaniu wszystkich zespołów i wszystkich pracowników w zespołach roboczych.

ANALIZA SYTUACJI PRZEDSIĘBIORSTWA PRZED WDROŻENIEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Przed wdrożeniem kompleksowego zarządzania jakością wszystkich prac w przedsiębiorstwie, TQM, należy dokonać analizy aktualnej sytuacji w aspekcie stawianego sobie przez kierownictwo celu. Trzeba brać pod uwagę to, że wdrażanie TQM będzie trwało kilka lat, przy czym może wystąpić wiele problemów, które na wstępnym etapie są trudne do przewidzenia. Ważna jest dobra znajomość słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa w porównaniu z firmami konkurencyjnymi. Taka samoocena może być dokonywana przy wykorzystaniu kryteriów przyznawania nagród za jakość, tzn. amerykańskiej MBA lub europejskiej EQA1 [33]. Literatura podaje obszerne opisy metod przeprowadzania takiej analizy przy uwzględnieniu kryteriów przyznawania nagrody jakości MBA [33].

Przy stosowaniu kryteriów amerykańskiej nagrody jakości, MBA, uwzględnianych jest 7 kryteriów z takimi udziałami procentowymi, jak na rys. 11.3.

Szczegółowe informacje o EQA można uzyskać w The European Foundation for Quality Management (Avenue des Pleisades, 1200 Britssel, Belgia).

Podczas analizy w obrębie kategorii kryterialnych wyróżnia się 28 zagadnień, za które łącznie można uzyskać 1000 punktów. Taki wynik może osiągnąć tylko idealnie zarządzane i funkcjonujące przedsiębiorstwo. Maksymalne liczby punktów, przypisywane zagadnieniom w obrębie kryteriów, zestawiono w tab. 11.1.

Maksymalne liczby punktów, które można przypisać rozpatrywanym zagadnieniom w obrębie kryteriów przyznawania nagrody MBA

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>