Kntrola techniczna wyrobów

Wyroby, które zostały odebrane przez kontrolę techniczną, podlegają dalszym operacjom, głównie transportowym i magazynowym, przy czym mogą być specjalnie opakowywane i przygotowywane do transportu, magazynowania i ewentualnego przechowywania [11]. Chodzi o to, by klienci otrzymywali wyroby dobrze zabezpieczone przed oddziaływaniami otoczenia, nienaruszone, w czystych i całych opakowaniach. Wprawdzie czynności tego rodzaju na ogół nie wchodzą w skład procesów wytwórczych, lecz składają się na procesy dystrybucji i przechowywania wyrobów, to jednak zabezpieczanie przed oddziaływaniami otoczenia i pakowanie może być powiązane z procesem wytwórczym. Dlatego zagadnienia zapewniania jakości i niezawodności wyrobów w procesach ich dystrybucji można rozpatrywać w powiązaniu z procesem wytwórczym.

Zadania z tego zakresu są wykonywane przez wszystkie komórki organizacyjne przedsiębiorstwa, które są związane z pakowaniem, transportem wewnętrznym, okresowym składowaniem, transportem zewnętrznym (poza przedsiębiorstwem), magazynowaniem i przygotowaniem wyrobów do sprzedaży. Pakowanie wyrobów odbywa się zgodnie z wymaganiami odbiorcy, co powinno być ujęte w odpowiedniej dokumentacji, a na opakowaniach po’vinny się znajdować właściwe oznakowania. Transport wewnętrzny odbywa się w pojemnikach lub na paletach, przy czym stosowane są wózki widłowe akumulatorowe lub spalinowe, albo wózki platformowe, a przy niewielkich odległościach do miejsc składowania – taśmociągi lub przenośniki innego rodzaju. W magazynach wyroby powinny być przechowywane na odpowiednio przygotowanych i oznaczonych powierzchniach, powinny być zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, a magazyny w miarę potrzeb powinny być ogrzewane i odpowiednio chronione. Stan wyrobów stanowiących zapasy oraz ich jakość podczas przechowywania powinny podlegać okresowej kontroli. Z miejsc składowania wyroby są pobierane w celu załadowania ich na środki transportu zewnętrznego i przemieszczenia do przestrzeni dystrybucyjnej przedsiębiorstwa, przy czym wyroby nie powinny ulegać uszkodzeniom podczas przeładunków i transportowania na znaczne odległości. W zarządzaniu jakością podczas dystrybucji wyrobów trzeba brać pod uwagę przepływy strumieni: wyrobów, informacji, praw własności i środków finansowych, a także działania promocyjne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>