KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ CZĘŚĆ 2

Najważniejszymi elementami kompleksowego zarządzania jakością, TQM, są:

– ukierunkowanie na klienta i na jakość zarządzania przedsiębiorstwem

– opracowanie i wdrożenie polityki i strategii jakości z formułowaniem wymiernych celów na kolejnych etapach działania

– zaangażowanie się kierownictwa i wszystkich pracowników przez wzajemną komunikację, współdziałanie dla realizacji celów, szkolenie, uznanie i przekazywanie kompetencji

– przygotowanie i udostępnianie zasobów niezbędnych do osiągnięcia wyznaczonych celów

– ciągłe ulepszanie oraz skracanie procesów produkcyjnych i administracyjnych w przedsiębiorstwie

– badanie, ocenianie i poprawa poziomu zadowolenia i satysfakcji klientów oraz pracowników przedsiębiorstwa, a także poprawianie opinii o firmie w społeczeństwie

– okresowe analizowanie wyników i osiąganych wskaźników oraz porównywanie ich z wytyczonymi celami i na tej podstawie zarządzanie wszystkimi pracami w firmie.

Elementy te zostały wyodrębnione na podstawie zasad przyznawania w USA Krajowej Nagrody Jakości im. Malcolma Baldrige’a (Malcolm Bal- drige National Quality Award, MBA) ustanowionej w 1987 r. przez Amery-

kańskie Ministerstwo Gospodarki w celu wprowadzenia standardu jakości i dorocznego odznaczania firm za najlepsze zarządzanie jakością. O wyróżnienie to mogą ubiegać się duże przedsiębiorstwa produkcyjne i firmy usługowe oraz inne przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 500 pracowników. W danym roku w każdej z w w. kategorii przedsiębiorstw mogą być wyróżnione tylko dwie firmy.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>