KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

W warunkach gospodarki rynkowej i wolnej konkurencji istnienie, przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa zależą od konkurencyjności jego wyrobów w porównaniu z wyrobami innych firm krajowych i zagranicznych. Działalność wszystkich pracowników musi przyczyniać się do coraz lepszej pracy oraz poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa. O konkurencyjności w największym stopniu decyduje zarządzanie ukierunkowane na sukces w stosunkowo długim przedziale czasu, czyli zarządzanie strategiczne. Zarządzanie strategiczne musi integrować rozmaite, znane i od dawna stosowane metody i dzięki temu wypracowywać nowe podejście (podejście innowacyjne), uwzględniające kompleksowość rozwoju sytuacji, pojawiające się szanse i zagrożenia. W zarządzaniu strategicznym trzeba brać pod uwagę logistycz- no-marketingowe powiązania między funkcjami przedsiębiorstwa i uwzględniać wzajemne oddziaływania w sferach: klient – rynek, wyrób – sprzedaż – klient – usługi serwisowe, warunki pracy – wydajność pracy – jakość i niezawodność wyrobu – koszty, zaopatrywanie przedsiębiorstwa – technologie – wytwarzanie – know-how, ceny – konkurencja – koszty, ochrona naturalnego środowiska – społeczna opinia o przedsiębiorstwie – stosunki międzyludzkie itp.

Aby zarządzać strategicznie, trzeba dysponować całościowymi charakterystykami przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Takie zarządzanie ma charakter integrujący, przy czym przedsiębiorstwo jest traktowane jako całość, a nie jako zbiór poszczególnych funkcji, zgodnie z tradycyjnymi ujęciami teorii zarządzania (Taylora lub Fayola).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>