Koszty działalności zapobiegawczej

Koszty działalności zapobiegawczej – są to koszty ponoszone na planowanie poziomu jakości i niezawodności wyrobu, projektowanie sterowania jakości i niezawodności oraz sterowania procesami produkcyjnymi, metodami kontroli itp.

Na podstawie danych o poziomach kosztów w firmie Dział Księgowo-Eko- nomiczny oblicza koszty jakości i niezawodności wyrobów. Porównanie tych kosztów z wartościami planowanymi pozwala na ustalenie pozycji, w których wystąpiły istotne odchylenia, oraz zbadanie ich przyczyn i podjęcie działań korygujących.

Pomimo szczegółowej rejestracji kosztów zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów oraz strat wywołanych zbyt niską jakością i niezawodnością, wyznaczanie tych kosztów w przedsiębiorstwach nie jest łatwe. Niemieckie badania [33] wykazały, że 83% średniej wielkości firm nie potrafi w ogóle wyznaczać tych kosztów lub zna je tylko częściowo. Problem polega na tym, że chociaż koszty braków, dodatkowej pracy nad wykonaniem poprawek i napraw gwarancyjnych są stosunkowo łatwe do wyznaczenia, to stanowią one niewielką część kosztów zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów. Na podstawie badań opracowano zestawienie tzw. „kosztów jakości” (rys. 4.3). Analiza tego zestawienia wykazuje, że trudno jest rejestrować wszystkie składniki „kosztów jakości”, a także trudno ocenić przyczyny sprawiające, że koszty te mają takie wielkości, oraz opracować przedsięwzięcia zmierzające do ich obniżenia.

W przedsiębiorstwach najczęściej jest stosowana analiza tzw. kosztów całkowitych. Polega ona na ilościowym oszacowaniu kosztów wszystkich operacji wytwórczych. Okazuje się jednak, że koszty źle wykonanej pracy stanowią 8-rl2% kosztów wytwarzania, a czasem są nawet większe. Łączne koszty zapewnienia jakości i niezawodności wyrobów są jednak wyższe, a wiele składników tych kosztów jeszcze obecnie nie podlega szacowaniu i księgowaniu. Ponadto analiza kosztów całkowitych ma najczęściej charakter doraźnej akcji, która nie przeradza się w proces ciągłego’doskonalenia jakości wszystkich prac w przedsiębiorstwie oraz poprawy jakości i niezawodności wyrobów, a więc nie przyczynia się do systematycznego obniżania kosztów produkcji i kosztów funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>