Koszty oceny jakości i niezawodności

Stosowanie ekonomicznych kryteriów wyznaczania optymalnej jakości i niezawodności wyrobów wymaga znajomości związanych z tym kosztów. Dlatego opracowano procedurę „Ocena poziomu kosztów w przedsiębiorstwie, zapobieganie kosztom niskiej jakości”. Procedura ta obejmuje rejestrację omawianych kosztów oraz dokumentację kosztów działalności zapobiegawczej. W procedurze tej definiuje się:

Koszty oceny jakości i niezawodności – są to koszty związane z kontrolą jakości materiałów wejściowych (dostaw), wyrobów w toku produkcji i wyrobów gotowych, oraz z prowadzeniem badań laboratoryjnych lub specjalistycznych, badań niezawodności wyrobów podczas użytkowania itp.

Koszty zbyt niskiej jakości – są to koszty związane z tym, że wyrób nie odpowiada wymaganiom jakościowym. Koszty te są sumą strat wynikających z dokonywania oceny wadliwych wyrobów ze względu na możliwość poprawek, z analizy błędów, które doprowadziły do zbyt niskiej jakości, i poszukiwania przyczyn tych błędów, a także z upustów cen na wyroby o niższej od zakładanej jakości, kosztów utrzymywania zapasów gotowych wyrobów lub części zamiennych na ewentualne wymiany gwarancyjne lub bezpłatną obsługę serwisową itp.

Koszty strat wewnętrznych – są to koszty zakłóceń w produkcji prowadzących do powstawania braków nienaprawialnych, koszty poprawek braków dających się naprawić, koszty powtórnej kontroli odbiorczej wyrobów po poprawkach, koszty napraw uszkodzeń maszyn i urządzeń wytwórczych na skutek niewłaściwej ich eksploatacji itp.

Koszty strat zewnętrznych – są to koszty naprawy, wymiany i obsługi serwisowej wyrobów uszkadzających się w okresie gwarancji i rękojmi, koszty zagospodarowania wadliwych wyrobów zwracanych przez nabywców oraz koszty z tytułu dostaw wyrobów o nieodpowiedniej jakości: obsługi skarg i reklamacji, rekompensat dla nabywców, którym dostarczono wadliwe wyroby lub wyroby o zbyt niskiej niezawodności itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>