Koszty produkcji a koszty jakości i niezawodności

W sterowaniu jakością i niezawodnością podczas procesów wytwarzania wyrobów {J, J2, Jr J) koszty przedsięwzięć zapobiegawczych koszty jakości i niezawodności koszty oceny jakości produkcji koszty jakości i niezawodności koszty braków wewnętrznych koszty jakości i niezawodności ’ koszty braków zewnętrznych koszty jakości i niezawodności ’ koszty jakości i niezawodności wartość sprzedaży

Obliczenie tych wskaźników umożliwia stwierdzenie, jaką część kosztów produkcji stanowią koszty jakości i niezawodności ogółem oraz jakie są relacje między poszczególnymi kategoriami kosztów. Należy prowadzić analizę kosztów zapewniania jakości i niezawodności we wszystkich kategoriach. Analiza wykonywana jest okresowo (miesięczna, kwartalna, półroczna i roczna), przy czym sprawdza się, czy koszty utrzymują się na stałym poziomie, rosną lub maleją, a także czy maleją straty wynikające ze złej jakości i niskiej niezawodności wyrobów.

Na podstawie analizy relacji między wymienionymi kosztami możliwa jest ocena działalności przedsiębiorstwa. Należy dążyć do tego, aby działalność ta była aktywna i efektywna, tzn. by przez zapobieganie kosztom zbyt niskiej jakości i niezawodności zmniejszać straty. Należy prowadzić dokumentację kosztów niskiej jakości i niezawodności wyrobów i śledzić trendy zmian poszczególnych wskaźników. Dokumentację przygotowuje Dział Finansowo-Księgowy na podstawie: kart braków, faktur, zleceń, kart napraw, kosztów przecen, kosztów gwarancyjnych itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>