Kształcenie specjalistów do spraw jakości i niezawodności wyrobów

Po szkoleniu Dział Szkolenia powinien dokonać oceny jego wyników i wyciągnąć wnioski do dalszych szkoleń. Konsekwentne prowadzenie szkoleń gwarantuje odpowiednie przygotowanie pracowników, którzy świadomie będą realizować politykę jakości zamierzoną przez dyrekcję firmy.

Istotnym elementem w procesach szkolenia pracowników do realizacji zadań z zakresu zarządzania jakością jest szkolenie wewnętrznych auditorów, którzy będą dokonywali oceny sytuacji przedsiębiorstwa oraz kontrolowali przebieg realizacji zaplanowanych celów z zakresu jakości. Szkolenie auditorów musi trwać znacznie dłużej od szkolenia innych pracowników, gdyż trzeba przeprowadzać wnikliwe studia nad konkretnymi przykładami rozwiązań stosowanych w systemie TQM i osiągniętymi w nich wynikami. Szkolenie takie polega na poznaniu i nabraniu umiejętności interpretowania wszystkich kryteriów oceny poziomu wdrożenia systemu TQM w przedsiębiorstwie, a także na umiejętności rozpoznawania barier utrudniających wdrażanie lub ulepszanie tego systemu i znajdowania środków zaradczych. Każda ocena jest podczas szkolenia dokonywana indywidualnie przez każdego z uczestników szkolenia i dokumentowana, a następnie wszystkie oceny są dyskutowane i porównywane przez całą grupę uczestników szkolenia.

Przy wyborze kandydatów na auditorów trzeba brać pod uwagę osoby ze znajomością podstaw zarządzania jakością oraz metod zapewniania jakości i niezawodności wyrobów. Każdy auditor powinien w ciągu roku wykonać co najmniej dwie analizy i oceny sytuacji, przy czym każda analiza i ocena powinna być wykonana niezależnie co najmniej przez dwóch wewnętrznych auditorów przedsiębiorstwa.

Instytucje uprawnione do certyfikowania systemów zarządzania jakością często oferują przedsiębiorstwom możliwość szkolenia auditorów. Z możliwości takiej przedsiębiorstwa powinny korzystać, gdyż osoby prowadzące szkolenia mają duże doświadczenie w przeprowadzaniu auditów certyfikacyjnych i mogą dysponować wieloma pozytywnymi przykładami z tego zakresu.

Kształcenie specjalistów do spraw jakości i niezawodności wyrobów oraz specjalistów z zakresu zarządzania jakością jest warunkiem koniecznym pomyślnego wdrażania i ulepszania systemów TQM w przedsiębiorstwach.

STAN NAUKI I TECHNIKI W DZIEDZINIE JAKOŚCI I NIEZAWODNOŚCI W NASZYM KRAJU

Dokonanie oceny stanu nauki i techniki jakości i niezawodności w naszym kraju nie jest zadaniem łatwym. Stan ten ulega ustawicznym zmianom, zarówno w zakresie teorii niezawodności oraz podstaw zapewniania jakości wyrobów, jak i w zakresie technicznego i organizacyjnego wykorzystywania wyników badań naukowych [30]. Następuje też wzrost wymagań dotyczących jakości i niezawodności wyrobów, wymuszany konkurencją przodujących w każdej dziedzinie techniki firm światowych, które usiłują sprzedać w Polsce jak najwięcej swoich wyrobów i zdobyć znaczące udziały w poszczególnych segmentach rynku. Krajowe przedsiębiorstwa podlegające procesom przemian własnościowych dokładają starań, by sprostać wyzwaniom firm zagranicznych. Pomimo znacznego postępu we wdrażaniu w krajowych przedsiębiorstwach metod zapewniania jakości i niezawodności, obecny stan jest daleki od poziomu osiąganego przez przodujące firmy światowe. Można jednak mieć nadzieję, że w najbliższych latach również w naszym kraju władze państwowe podejmą odpowiednie decyzje dotyczące kształcenia specjalistów – inżynierów do spraw jakości i niezawodności, tak, jak przed ponad pięćdziesięcioma laty uczyniono w USA i Wielkiej Brytanii.

Kilkadziesiąt lat rozwoju nauki i technik jakości i niezawodności jest okresem stosunkowo krótkim i pomimo wielu znaczących osiągnięć dużo zadań oczekuje na rozwiązanie. Niektóre zagadnienia można przedstawić następująco:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>