Metody TQM – rozwinięcie tematu

Metody TQM muszą być wprowadzone we wszystkich komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa, aby pracownicy z różnych działów, o różnych umiejętnościach mogli się wzajemnie komunikować i wspierać. Schemat pełnego ujęcia tzw. „koła jakości”, opracowanego przy wdrażaniu norm ISO z serii 9000 przedstawiono na rys. 3.3.

Przy wdrażaniu kompleksowego zarządzania jakością trzeba się upewnić, że wszystkie elementy „koła jakości” zostały uwzględnione. Za wprowadzanie kompleksowego zarządzania jakością odpowiedzialny jest dyrektor przedsię-

– 30 biorstwa, natomiast za realizację, funkcjonowanie, kontrolę i ulepszanie tego systemu odpowiada powołany przez dyrektora zastępca lub pełnomocnik do spraw jakości i niezawodności.

Metody TQM są przydatne w działalności marketingowej, finansowej, handlowej, badawczo-rozwojowej, projektowej, logistycznej, informatycznej, dystrybucyjnej, wytwórczej itp. Największe efekty uzyskano po wprowadzeniu metod TQM w działach przedsiębiorstwa, które pozornie z zapewnianiem jakości nie miały nic wspólnego. Po starannym przeszkoleniu pracowników tych działów zauważono istotne sukcesy: dział obsługi klientów i sprzedaży wyrobów zwiększył obroty, zmniejszyła się liczba skarg i reklamacji, administracja zaczęła efektywniej wykonywać swe zadania lepiej wykorzystując sieć komputerową, popełniano mniej błędów przy wprowadzaniu danych do wspólnej bazy danych, dział dystrybucji gotowych wyrobów i części zamiennych zaczął efektywnie kontrolować dostawy, zmniejszono opóźnienia i przerwy w dostawach itp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>